ร้อยเอ็ด…พัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด จัดพิธีทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

แบ่งปันข่าวนี้ :
แบ่งปันข่าวนี้ ...
    ร้อยเอ็ด...พัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด จัดพิธีทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
        วันที่ 1 เมษายน 2564  นายชนาส ชัชวาลวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ วัดเหนือ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วย ทันตแพทย์หญิงศิริรัตน์ ศิริมาศ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด นางนวลจันทร์ ศรีมงคล พัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด นางมนัสนันท์ ศุภพิทักษ์สกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดร้อยเอ็ด หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม 
       นางนวลจันทร์ ศรีมงคล พัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า จังหวัดร้อยเอ็ด ได้จัดกิจกรรมทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และนำดอกผลไปมอบทุนอุปการะให้แก่เด็กที่ครอบครัวยากจน ขาดแคลน และด้อยโอกาส ซึ่งในปัจจุบันกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีจังหวัดร้อยเอ็ด มีเงินทุนรวมทั้งสิ้น 3,603,288.18 บาท แยกเป็น เงินฝากในบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาศาลากลางจังหวัด ชื่อบัญชี “กองทุนพัฒนาเด็กชนบทจังหวัดร้อยเอ็ด” จำนวน 607,598.24 บาท และซื้อตั๋วสัญญาใช้เงินของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จำนวน 3,000,000 บาท 
      ทั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากผู้ที่มีจิตศรัทธา เพื่อมอบเป็นทุนอุปการะแก่เด็กยากจนและด้อยโอกาส ซึ่งในปีนี้ได้รับเงินสมทบจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 386 ทุนๆละ 1500 บาท รวมเป็นเงิน 579,000 บาท โดยเงินบริจาคที่เหลือจากการมอบทุนจะนำเข้าสมทบทุนบัญชี “กองทุนพัฒนาเด็กชนบทจังหวัดร้อยเอ็ด” พร้อมทั้งสรุปผลการดำเนินงานและรายงานผลให้กระทรวงมหาดไทยทราบ เพื่อถวายรายงานแด่องค์อุปถัมภ์กองทุนพัฒนาเด็กชนบท ต่อไป

//////
ธนากร ฉากจินดา ภาพ
คมกฤช พวงศรีเคน ข่าว/บรรณาธิการข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ด

อ่านแล้ว101 times!

แบ่งปันข่าวนี้ ...
แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.