กรมคุ้มครองสิทธิฯ เตรียมเพิ่มงบ กว่า 300 ล้านบาท เยียวยาผู้เสียหายและจำเลยทางคดีอาญ

แบ่งปันข่าวนี้ :
แบ่งปันข่าวนี้ ...

 

 

การช่วยเหลือเยียวยาผู้เสียหายและจำเลย เป็นหน้าที่รับผิดดชอบของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพที่เข้ามาดูแล โดยที่ผ่านมาพบปัญหางบประมาณเดิมไม่พอเยียวยาให้กับผู้เสียหายและจำเลย
ซึ่ง ปัจจุบัน ได้ให้ความสำคัญกับสิทธิของประชาชนที่ได้รับผลกระทบและต้องได้รับการช่วยเหลือเยียวยาทางด้านการเงินในเบื้องต้นจากรัฐบาล

นางสาวปิติกาญจน์ สิทธิเดช อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เปิดเผยว่า กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ มีภารกิจในการให้ความช่วยเหลือเยียวยาแก่ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา ตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559) ซึ่งในปีงบประมาณ 2560 กรม ฯ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 300,750,000 บาท โดยได้มีการเบิกจ่ายให้กับผู้เสียหายและจำเลยตามลำดับ รวมทั้งสิ้นจำนวน 5,949 ราย เป็นผู้เสียหาย 5,911 ราย เป็นจำนวนเงิน 293,306,799 บาท และจำเลย 38 ราย จำนวนเงิน 7,443,201 บาท โดยได้มีการเบิกจ่ายจนหมดสิ้นงบประมาณที่ตั้งไว้ในปี 2560 ตั้งแต่เดือนเมษายน 2560 ที่ผ่านมา ซึ่งงบประมาณดังกล่าวไม่เพียงพอและยังคงค้างจ่ายกับผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญาตามที่มติของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทน และค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา ตาม พ.ร.บ. ฯ ฉบับนี้ เป็นจำนวน 3,099 ราย เป็นผู้เสียหาย จำนวน 3,080 ราย เป็นเงิน 160,960,430.61 บาท และจำเลย 19 ราย จำนวนเงิน 2,353,940 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 163,314,370.61 บาท

ซึ่งกรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ เห็นว่าควรแก้ปัญหาโดยขอรับการจัดสรรงบกลางเพิ่มเติมอีกเป็นเงิน 300,000,000 บาท ซึ่งบัดนี้ ครม. ได้เห็นความสำคัญของประชาชนที่ได้รับผลกระทบและตกเป็นผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญาต้องได้รับการช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน จึงได้มีมติเห็นชอบและอนุมัติจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมแล้วโดยขณะนี้ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพอยู่ระหว่างเร่งทยอยจ่ายในส่วนที่คงค้าง โดยคาดว่าในช่วงเดือนสิงหาคม – กันยายน 2560 งบประมาณในส่วนที่เหลือจะเพียงพอและเร่งเบิกจ่ายอย่างต่อเนื่อง ต่อไป

////

อ่านแล้ว269 times!

แบ่งปันข่าวนี้ ...
แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *