จังหวัดแม่ฮ่องสอน วางแผนการ พัฒนาคุณภาพชีวิตให้คนพิการ ภายใต้วิสัยทัศน์ “คนพิการเข้าถึงสิทธิได้จริงดำรงชีวิตอิสระในสังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันอย่างยั่งยืน

จังหวัดแม่ฮ่องสอน วางแผน

Read more

ซีพี ออลล์ ร่วมกับ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพคนตาบอดพิการซ้ำซ้อน นครนายก จัดโครงการป้องกันและระงับอัคคีภัยสำหรับบุคลากรและผู้รับบริการ

ซีพี ออลล์ ร่วมกับ ศูนย์

Read more