ตัวแทนเยาวชนระดับอุดมศึกษา 38 มหาวิทยาลัย รวมตัวแลกเปลี่ยน ความคิด พัฒนาต่อยอดการพัฒนาประเทศไทย

ตัวแทนเยาวชนระดับอุดมศึก

Read more

ดร.ธัชวิน สุรเศรษฐ ที่ปรึกษารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้เข้ารับปริญญาบัตรดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

ดร.ธัชวิน สุรเศรษฐ ที่ปร

Read more