ร้อยเอ็ด…จัดอบรมโครงการปลูกฝังจิตสำนึกรักสามัคคีและส่งเสริมความปรองดองสมานฉันท์ ประจำปี 2564 ปลูกฝังจิตสำนึกรักสามัคคีและส่งเสริมความปรองดองสมานฉันท์ในชาติ

ร้อยเอ็ด…จัดอบรมโครงการป

Read more

ประธานศาลรัฐธรรมนูญและนักศึกษาหลักสูตรหลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย (นธป.) รุ่นที่ 8

ประธานศาลรัฐธรรมนูญและนั

Read more

พิธีมอบทุนการศึกษา-นักศึกษาด้อยโอกาสในโครงการ “อาชีวะศึกษา สร้างคนดี มีอาชีพ ปีที่ 7” จำนวนเงิน 120,000 บาท…

พิธีมอบทุนการศึกษา-นักศึ

Read more