ร้อยเอ็ด เพิ่มประสิทธิภาพผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้านการรักษาความมั่นคงภายใน และการบริหารจัดการภาครัฐ

แบ่งปันข่าวนี้ :

ร้อยเอ็ด เพิ่มประสิทธิภาพผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้านการรักษาความมั่นคงภายใน และการบริหารจัดการภาครัฐ

เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2565 นายชูศักดิ์ ราชบุรี ปลัดจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้านการรักษาความมั่นคงภายใน และการบริหารจัดการภาครัฐของจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยมี นางจินตนา ชัชวาลวงศ์ เสมียนตราจังหวัดร้อยเอ็ด หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ที่ โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้น อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด โดยการจัดโครงการ เพื่อให้การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ มีกรอบการปฏิบัติที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน เพื่อให้หน่วยงานของรัฐทุกแห่งนำไปใช้เป็นหลักปฏิบัติ มุ่งเน้นการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนให้มากที่สุด ให้เกิดความโปร่งใสและเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม ป้องกันและปราบปรามการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐ ซึ่งเน้นหลักความคุ้มค่า ความโปร่งใส และการตรวจสอบได้ ทั้งนี้เพื่อป้องกันปัญหาการทุจริต และประพฤติมิชอบในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ จะก่อให้เกิดผลดีกับการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐให้เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป ดังนั้น เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานจึงจำเป็นจะต้องมีความรู้ความเข้าใจอย่างถ่องแท้ เพื่อที่จะนำไปปฏิบัติงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และถูกต้องตามระเบียบกฎหมายต่อไป

คมกฤช พวงศรีเคน ข่าว/ภาพ

อ่านแล้ว148 times!

แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.