เอสซีจีพี โรงงานอำเภอบ้านโป่งจ.ราชบุรี สร้างฝายชะลอน้ำ ปลูกต้นไม้ เพิ่มความชุ่มชื้นให้ผืนป่าและรักษาระบบนิเวศ “รักษ์น้ำ จากภูผา สู่มหานที”

แบ่งปันข่าวนี้ :

จ.ราชบุรี/เอสซีจีพี โรงงานอำเภอบ้านโป่งจ.ราชบุรี สร้างฝายชะลอน้ำ ปลูกต้นไม้ เพิ่มความชุ่มชื้นให้ผืนป่าและรักษาระบบนิเวศ “รักษ์น้ำ จากภูผา สู่มหานที”เฉลิมพระเกียรติถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565

เมื่อวันที่ 18 ส.ค. 2565 เอสซีจีพี โรงงานบ้านโป่ง จ.ราชบุรีร่วมกับ กองพลพัฒนาที่ 1 โครงการอุทยานธรรมชาติวิทยาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และสภาอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี จัดกิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำ โครงการ “รักษ์น้ำ จากภูผา สู่มหานที” โดยมี พลตรีมนิต ศิริรัตนากูล ผู้บัญชาการกองพลพัฒนาที่ 1 เป็นประธานในพิธี ร่วมกับคณะผู้บริหารเอสซีจีพี นายแสงชัย วิริยะอำไพวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กิจการกระดาษบรรจุภัณฑ์ พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรม ที่อุทยานธรรมชาติวิทยาฯ อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี


เอสซีจีพี ได้ให้ความสำคัญเรื่องการอนุรักษ์น้ำ และการบริหารจัดการน้ำ จึงได้น้อมนำแนวพระราชดำริด้านการบริหารจัดการน้ำของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มาเป็นแนวปฏิบัติอย่างจริงจัง และต่อเนื่อง ทุกกลุ่มธุรกิจของ SCG ได้พร้อมใจกันจัดกิจกรรมอนุรักษ์น้ำ เพื่อช่วยฟื้นฟู และอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ ให้สภาพแวดล้อมกลับคืนสู่สมดุล โดยเริ่มดำเนินการสร้างฝายชะลอน้ำ มาตั้งแต่ปี 2551 จนถึงปัจจุบัน ในพื้นที่ป่าต้นน้ำลำธาร จำนวนกว่า 2,100 ฝาย ในพื้นที่ 3 อำเภอของจังหวัดราชบุรี ได้แก่ อำเภอสวนผึ้ง อำเภอบ้านคา และอำเภอปากท่อ”


สำหรับโครงการ “รักษ์น้ำ จากภูผา สู่มหานที” ในครั้งนี้ นอกจากจะเป็นโครงการที่ทุกคนได้ร่วมกันแสดงพลังแห่งความรักสามัคคี ความจงรักภักดี และบำเพ็ญประโยชน์ เฉลิมพระเกียรติถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 แล้ว ยังช่วยสร้างความหลากหลายทางชีวภาพ รักษาระบบนิเวศ และช่วยเกื้อกูลให้เกิดแหล่งน้ำอุปโภคบริโภคภายในหมู่บ้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วยลดสภาวะโลกร้อน และยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้คนในสังคมอย่างยั่งยืนต่อไป.

อมร สว่างทิพพาภรณ์
สุพจน์ วรสหวัฒน์จ.ราชบุรี/รายงาน

อ่านแล้ว58 times!

แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.