นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 เดินหน้าโครงการประชุมสัมมาทิฐิสัญจร

แบ่งปันข่าวนี้ :

นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 เดินหน้าโครงการประชุมสัมมาทิฐิสัญจร

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2565 นายอรรถการ ตฤษณารังสี นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 นำทีมผู้บริหารสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 ประกอบด้วย นายสมศักดิ์ บุญโพธิ์ ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5, นายศรายุทธ ทองอุทัย และนายจาตุรันต์ วัฒนประทีป รองผู้อำนวยการสถาบัน, นางกัณคริษฐา แสวงกิจ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบัน, นายธีรวิทย์ หทัยรัตนานนท์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนายุทธศาสตร์ฯ และนางสุนารี ขุนณรงค์ ผู้อำนวยการอาชีวศึกษาบัณฑิต ลงพื้นที่วิทยาลัยในสังกัดสถาบันฯ ภายใต้โครงการประชุมสัมมาทิฐิสัญจร กิจกรรมนายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5

เวลา 09.00 น. ลงพื้นที่ ณ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร โดยมีนายพุทธพร ปราโมทย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร กล่าวต้อนรับ และมีคณะผู้บริหาร หัวหน้าแผนกวิชาและครูผู้สอน จำนวน 30 คน เข้าร่วมประชุม ต่อมาเวลา 14.00 น. เข้าตรวจเยี่ยม ณ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม โดยมีนายนิรันดร์ วงษ์จิ๋ว ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม กล่าวต้อนรับและมีคณะผู้บริหาร หัวหน้าแผนกวิชาและครูผู้สอน จำนวน 25 คน เข้าร่วมประชุม จุดประสงค์การเข้าเยี่ยมวิทยาลัยในสังกัดทั้ง 2 แห่ง ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนการสอนกับคณะผู้บริหาร หัวหน้าแผนกวิชา และอาจารย์ผู้สอน โดยแต่ละสาขาวิชานำเสนอจุดเด่นและปัญหา อุปสรรคในการจัดการเรียนการสอน พร้อมทั้งเยี่ยมชมอาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการของวิทยาลัย

ทั้งนี้นายอรรถการ ตฤษณารังสี นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 ได้รับฟังจุดเด่นของแต่ละสาขาวิชา รวมทั้งการบริหารจัดการเรียนการสอนของทุกสาขาวิชา และได้แนะนำการทำงานให้ประสบความสำเร็จควรมีทัศนคติที่ดีและถูกต้องดีงามเพื่อให้การทำงานภายใต้เงื่อนไขข้อจำกัดประสบความสำเร็จ ซึ่งต้องอาศัย”องค๋ความรู้แกนหลัก”ที่คณาอาจารย์มีประสบการณ์ในการเรียนการสอนมาเป็นอย่างดีร่วมกับ”องค์ความรู้แกนเสริม”คือสหสาขาวิชา โดยหลักคิด หลักวิชา หลักปฏิบัติ เป็นหัวใจของการพัฒนาศักยภาพทุกคน ควร “รักษาสุขภาพและรักษามิตร” สร้างความใว้วางใจ เชื่อมั่น สบายใจแก่ผู้ปกครอง นักศึกษา ผู้ประกอบการผู้ใช้บัณฑิต การเรียนอาชีวศึกษามีความรู้พร้อม มีงานทำ มีรายได้ดีเมื่อจบการศึกษามาตรฐานสำหรับการคิดและวางเป้าหมายได้แก่ มาตรฐาน พื้นฐาน และรากฐาน ถึงจะมีความมั่นคงอย่างยั่งยืน

สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย

อ่านแล้ว826 times!

แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.