ร้อยเอ็ดขับเคลื่อนการบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้

แบ่งปันข่าวนี้ :

ร้อยเอ็ดขับเคลื่อนการบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้

วันอังคารที่ 26 เมษายน 2565 เวลา 13.30 น. นายภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้จังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ 2/2565 ณ ห้องประชุมพระเวสสันดร ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี นางสาวสุดาทิพย์ มูลอ้าย หัวหน้าสำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ หัวหน้าหน่วยงานทหาร ตำรวจ และคณะกรรมการฯ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม

ด้วยคณะรัฐมนตรี ได้สั่งการให้กระทรวงมหาดไทย เป็นหน่วยงานหลักในการประสานงานและเร่งรัดการดำเนินการสร้างการรับรู้ให้ประชาชนในท้องถิ่น โดยให้แต่ละกระทรวงส่งเนื้อหาข้อมูลการดำเนินนโยบายสำคัญของรัฐบาล เพื่อทำความเข้าใจและนำไปถ่ายทอดหรือเผยแพรให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติและประชาชนในระดับพื้นที่ให้ถูกต้อง รวดเร็ว และทั่วถึง โดยพิจารณาใช้ช่องทางการเผยแพร่ที่หลากหลายและเหมาะสมตามแต่ละกรณี และกระทรวงมหาดไทยได้แจ้งให้จังหวัดดำเนินการแต่งตั้งคณะทำงานบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้ระดับจังหวัด (ทีม Admin จังหวัด) และระดับอำเภอ/ท้องถิ่น (ทีม Adminอำเภอ/ท้องถิ่น) พร้อมทั้งให้กำชับและติดตามผลการดำเนินการการสร้างการรับรู้สู่ชุมชนทั้งในระดับจังหวัด อำเภอ ท้องที่ และท้องถิ่นตามที่กำหนด

ในการนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ได้เน้นย้ำและสั่งการ เพื่อให้การสร้างการรับรู้สู่ชุมชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยให้ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ด พิจารณามอบหมายผู้ที่มีความสามารถด้านการพูด บันทึกคลิปเสียงข้อมูลข่าวสารในเรื่องต่างๆ “รู้ทันข่าวชาวร้อยเอ็ด” ส่งให้กับปลัดจังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อกระจายส่งต่อข้อมูลไปยังอำเภอและท้องถิ่น ในการนำไปเผยแพร่สร้างการรับรู้แก่ระดับอำเภอ ตำบล หมู่บ้าน ผ่านช่องทางหอกระจายข่าว และช่องทางการเผยแพร่อื่นๆอย่างต่อเนื่อง เพื่อที่จะสามารถให้เข้าถึงประชาชนในทุกระดับได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ได้สั่งการให้สำรวจหอกระจายข่าวในพื้นที่ ที่สามารถใช้งานได้จริง และตรวจสอบอุปกรณ์เชื่อมต่อการถ่ายทอดการออกอากาศ ตรวจสอบสัญญาณความชัดเจนการรับฟังการถ่ายทอดออกอากาศ ของสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยจังหวัดร้อยเอ็ด กับระบบหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน พร้อมทั้งกำชับ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ให้เปิดรับฟังและถ่ายทอดการออกรายการวิทยุ “จังหวัดร้อยเอ็ดพบประชาชน” จากสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยจังหวัดร้อยเอ็ด FM 94 MHz ทุกวันศุกร์ เวลา 06.00 – 07.00 น. และทุกวันเสาร์ เวลา 17.00 – 18.00 น. โดยให้ทางสำนักงานสถิติจังหวัดร้อยเอ็ดประเมินผล สำรวจฟีดแบคการตอบรับของประชาชน


คมกฤช พวงศรีเคน ข่าว/ภาพ

อ่านแล้ว296 times!

แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.