มทร. สุวรรณภูมิ ผุดโรงเรียนเตรียมเทคโนโลยีและนวัตกรรม ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

แบ่งปันข่าวนี้ :

มทร. สุวรรณภูมิ ผุดโรงเรียนเตรียมเทคโนโลยีและนวัตกรรม ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี


นายธีรพล ขุนเมืองอดีตอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ในฐานะที่ปรึกษาคณะทำงานโครงการจัดตั้งโรงเรียนเตรียมเทคโนโลยีและนวัตกรรม มทร. สุวรรณภูมิ เปิดเผยว่า จุดเน้นของ มทร.สุวรรณภูมิ คือการพัฒนากำลังคนด้านวิชาชีพและเทคโนโลยีชั้นสูงเพื่อตอบสนองอุตสาหกรรมเกษตรอุตสาหกรรม 4.0 และเทคโนโลยีดิจิตอล การบริหารจัดการ รวมทั้งการท่องเที่ยว โดยเน้นจัดการศึกษาเพื่อให้นักศึกษาเป็นบัณฑิตนักปฏิบัติที่เป็นคนดี มีความรู้ รักสู้งาน และเพื่อให้การก้าวสู่รั้วมหาวิทยาลัยของนักศึกษาในด้านนี้มีความเขี่ยววชาญในแต่ละด้านจึงกำหนดให้มีการจัดตั้ง”โรงเรียนเตรียมเทคโนโลยีและนวัตกรรม”ขึ้น โดยเน้นวิชาฝึกปฏิบัติด้านการด้านเทคโนโลยีร้อยละ 70 และภาคทฤษฎีร้อยละ 30 ควบคู่กับการพัฒนาการจัดการศึกษาที่เน้นความรู้ด้าน STEM และความรู้พื้นฐานที่เพียงพอ ด้านวิศวกรรม ด้านบริหารธุรกิจและเกษตรกรรมในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)ตามหลักสูตรที่สภามหาวิทยาลัยกำหนดโดยความเห็นชอบของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน(กพ.) ซึ่งเมื่อสำเร็จการศึกษาในระดับนี้แล้วนักศึกษาจะมีสมรรถนะและคุณสมบัติเพียบพร้อมในการศึกษาต่อระดับปริญญาบัณฑิตในคณะต่างๆของมทร. สุวรรณภูมิ รวมทั้งสถาบันอุดมศึกษาอื่นด้วย


รองศาสตราจารย์ ดร.ประมุข อุณหเลขกะ อธิการบดีมหาวิทยาลัย มทร.สุวรรณภูมิ กล่าวเพิ่มเติมว่า โครงการจัดตั้งโรงเรียนเตรียมฯนี้กำหนดให้จัดตั้ง บริเวณมทร.สุวรรณภูมิ หันตราจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเนื่องจากตั้งอยู่ศูนย์กลางการลงทุนภาคอุตสาหกรรมของประเทศ มีนิคมอุตสาหกรรม 3 แห่ง คือนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน นิคมอุตสาหกรรมบ้านหว้า(ไฮเทค)และนิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร นอกจากนี้ยังมีเขตประกอบการอุตสาหกรรม 1 แห่ง คือแฟคตอรี่แลนด์วังน้อยและบริษัทสวนอุตสาหกรรมโรจนะจำกัด(มหาชน)ด้วย ประกอบกับมีความพร้อมทั้งด้านบุคลากรและสถานที่ ของ มทร. สุวรรณภูมิ ด้วย และยังมีเครือข่ายพร้อมให้การสนับสนุนทั้งภาครัฐและเอกชน อาทิ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ สมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย บริษัทไทย ออโต ทูลส์แอนด์ ดาย จำกัด ซึ่งเป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์รายใหญ่ของอาเซียน โดยจะดำเนินการภายในปี 2565 ซึ่งนอกจากตอบสนองอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศแล้วยังสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี(พ.ศ 2561- 2580) ด้วย.

อ่านแล้ว222 times!

แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.