เลขาธิการพระปกเกล้า หารือเอกอัครราชทูตอิสราเอล ประสานความร่วมมือด้านวิชาการ ประชาธิปไตย มุ่งส่งต่อความรู้สู่สากล

แบ่งปันข่าวนี้ :

เลขาธิการพระปกเกล้า หารือเอกอัครราชทูตอิสราเอล ประสานความร่วมมือด้านวิชาการ ประชาธิปไตย มุ่งส่งต่อความรู้สู่สากล

วันที่ 7 เมษายน ศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า ,ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. ไชยวัฒน์ ค้ำชู ผู้อำนวยการวิทยาลัยการเมืองการปกครอง และนางกาญจนา ศรีปัดถา ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ให้การต้อนรับ H.E. Ms. Orna Sagiv เอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทย พร้อมคณะ เข้าพบผู้บริหารสถาบันพระปกเกล้า เพื่อแนะนำตัวเนื่องในโอกาสการเข้ารับตำแหน่งใหม่

ทั้งนี้ยังร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็น บทบาทหน้าที่ของพลเมือง บทบาทหน้าที่ของเยาวชนและความรับผิดชอบต่อสังคม การให้การศึกษาด้านประชาธิปไตย เป็นต้น

ซึ่งท่านเอกอัครราชทูตอิสราเอลให้ความสนใจในบทบาทหน้าที่ของสถาบันพระปกเกล้าในการเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการแก่สาธารณะ จึงมีความยินดีที่จะให้ความร่วมมือในงานด้านวิชาการเพื่อส่งเสริมและยกระดับความรู้ร่วมกัน ทั้ง งานสัมมนาทางวิชาการ งานศึกษาวิจัย รวมถึงหลักสูตรของสถาบันพระปกเกล้า โดยเฉพาะในประเด็นด้าน Peace, Parliament, National Service และ Social Responsibility

อีกทั้งยังยินดีที่จะอำนวยความสะดวกในดำเนินการจัดการการศึกษาดูงานของสถาบันพระปกเกล้าในอนาคต หากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ดีขึ้น ซึ่งถือเป็นการประสานความร่วมมือทางวิชาการของสถาบันพระปกเกล้าเพื่อส่งต่อองค์ความรู้อันเป็นประโยชน์ในระดับสากลต่อไป

หลังหารือแล้ว นางกาญจนา ศรีปัดถา ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว นำเอกอัครราชทูตเอกอัครราชทูตอิสราเอลและคณะ เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่จัดแสดงพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี ซึ่งสร้างความประทับใจแก่คณะเยี่ยมชมเป็นอย่างยิ่ง

อ่านแล้ว236 times!

แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.