สำนักงาน ป.ป.ช. จัดติวเข้มโฆษก รุ่นที่ 1 หวังพัฒนางานสื่อสารสู่ความเป็นมืออาชีพ

แบ่งปันข่าวนี้ :

สำนักงาน ป.ป.ช. จัดติวเข้มโฆษก รุ่นที่ 1 หวังพัฒนางานสื่อสารสู่ความเป็นมืออาชีพ

เมื่อวันที่ 25 – 27 มีนาคม 2565 ที่ผ่านมา สำนักงาน ป.ป.ช. จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการเสริมสร้างทักษะการสื่อสารให้กับโฆษกสำนักงาน ป.ป.ช. รุ่นที่ 1 ให้กับโฆษกสำนักงาน ป.ป.ช. ส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค โดยมีจุดประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะด้านการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร เพื่อนำความรู้ที่ได้ ไปประยุกต์ใช้ในการสื่อสาร เพื่อสร้างความยั่งยืน สร้างความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชน และช่วยยกระดับภาพลักษณ์ของสำนักงาน ป.ป.ช.

นายนิวัติไชย เกษมมงคล เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. โฆษกสำนักงาน ป.ป.ช. กล่าวในพิธีปิด การประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ว่า ตลอดระยะเวลา 3 วันของการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ผู้เข้าร่วมประชุมฯ ทั้ง 29 ท่าน ซึ่งเป็นรองโฆษกสำนักงาน ป.ป.ช. โฆษกสำนักงาน ป.ป.ช. ภาค และโฆษกสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัด ได้รับความรู้จากวิทยากร ทั้งในเรื่องการสื่อสารยุคดิจิทัล การบริหารสื่อมวลชนสัมพันธ์ การประชาสัมพันธ์เชิงรุก รวมทั้งฝึกปฏิบัติการให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน เพื่อฝึกทักษะ และศิลปะการพูด การพัฒนาบุคลิกภาพ สำหรับโฆษกของสำนักงาน ป.ป.ช. นอกจากนี้ ยังมีการแบ่งกลุ่มระดมความคิดเห็น วางแผนเกี่ยวกับแนวทางการขับเคลื่อนด้านโฆษก ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไขอีกด้วย

สำหรับการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการเสริมสร้างทักษะการสื่อสารให้กับโฆษกสำนักงาน ป.ป.ช. รุ่นที่ 1 นี้ นอกจากจะเป็นการให้ความสำคัญกับการสื่อสารภายใต้ภารกิจสำคัญของสำนักงาน ป.ป.ช. ทั้งในภารกิจปราบปรามการทุจริต การป้องกันการทุจริต และการตรวจสอบทรัพย์สินแล้ว ยังเป็นการพัฒนาสมรรถนะภารกิจงานด้านโฆษกสู่ความเป็นมืออาชีพ โดยผ่านการบรรยาย และการประชุมเชิงปฏิบัติการ ซึ่งนอกจากจะได้รับความรู้ในเชิงทฤษฎีแล้ว ยังได้รับการฝึกปฏิบัติการ เพื่อเรียนรู้และร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ในประเด็นผลการดำเนินงานโฆษกในพื้นที่ ปัญหา อุปสรรค และความคาดหวังต่อการดำเนินงานพัฒนางานด้านโฆษก ให้มีประสิทธิภาพต่อไป

อย่างไรก็ตาม การจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการเสริมสร้างทักษะการสื่อสารให้กับโฆษกสำนักงาน ป.ป.ช. ยังมีอีก 2 รุ่น คือ รุ่นที่ 2 จัดระหว่างวันที่ 22 – 24 เมษายน 2565 และรุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 29 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2565

สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย

อ่านแล้ว240 times!

แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.