ปปง. ลงนาม MOU ร่วมกับ ก.ล.ต. มุ่งป้องกันตลาดทุนเป็นช่องทางฟอกเงิน

แบ่งปันข่าวนี้ :
แบ่งปันข่าวนี้ ...

img_0236

วันที่ 17 ต.ค. 59เมื่อเวลา14.00น ที่สำนักงาน ปปง. พล.ต.อ.ชัยยะ ศิริอำพันธ์กุล เลขาธิการ ปปง. และ นายรพี สุจริตกุล เลขาธิการ ก.ล.ต. ร่วมลงนามใน MOU ว่าด้วยการประสานความร่วมมือเพื่อประโยชน์ในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ระหว่าง สำนักงาน ปปง. กับ สำนักงาน ก.ล.ต. มุ่งเน้นการประสานงานเพื่อป้องกันการใช้ผู้ประกอบธุรกิจในตลาดทุนเป็นช่องทางในการฟอกเงินหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย รวมถึงการสร้างความน่าเชื่อถือในการลงทุนอันจะส่งผลให้การดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบธุรกิจในตลาดทุนเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

img_0237

พล.ต.อ.ชัยยะ กล่าวว่า สำนักงาน ปปง. กับ สำนักงาน ก.ล.ต. เคยมีการลงนามในบันทึกความตกลงว่าด้วยการประสานความร่วมมือเพื่อประโยชน์ในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ร่วมกันไว้ตั้งแต่ปี 53 ปัจจุบันความตกลงต่างๆ อาจไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ ณ ปัจจุบัน เนื่องจากทั้งสำนักงาน ปปง. และสำนักงาน ก.ล.ต. ได้มีการปรับปรุงกฎหมายแนวปฏิบัติต่างๆ รวมทั้งยังมีการปรับโครงสร้างและบทบาทหน้าที่ในงานด้านการกำกับดูแลและตรวจสอบตลาดทุนให้เกิดความชัดเจนและเป็นไปตามมาตรฐานสากลด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (AML/CFT) อย่างต่อเนื่อง

“ดังนั้น เพื่อเป็นการสร้างความน่าเชื่อถือให้กับตลาดทุนของประเทศ อันส่งผลถึงการดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบธุรกิจในตลาดทุนเป็นที่ยอมรับในระดับสากล อีกทั้ง ในส่วนของ สำนักงาน ปปง. ก็สามารถส่งเสริมงานด้านการป้องกันมิให้ผู้ประกอบธุรกิจในตลาดทุนถูกใช้เป็นช่องทางในการฟอกเงินหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ สำนักงาน ปปง. และสำนักงาน ก.ล.ต. จึงได้มีการหารือร่วมกันเพื่อทบทวนบันทึกความตกลงอีกครั้ง และจัดให้มีการจัดพิธีลงนามในวันนี้” พล.ต.ต.ชัยยะ กล่าว

ด้านนายรพี เผยว่า ตลาดทุนเป็นตลาดที่มีความสำคัญ มีความเคลื่อนไหวเร็วทั้งภายในและภายนอกประเทศและเกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมทางการเงินเป็นจำนวนมาก ดังนั้น การลงนามในบันทึกข้อตกลงในวันนี้ จะส่งผลให้สามารถตัดวงจรการประกอบอาชญากรรมอันเป็นความผิดมูลฐานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังเป็นการสร้างความน่าเชื่อถือในการลงทุนอันจะส่งผลให้การดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบธุรกิจในตลาดทุนเป็นที่ยอมรับในระดับสากล และเพื่อเป็นการป้องกันการใช้ผู้ประกอบธุรกิจในตลาดทุนเป็นช่องทางในการฟอกเงินหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

img_0238

อ่านแล้ว1891 times!

แบ่งปันข่าวนี้ ...
แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.