อำเภอแม่แจ่ม ร่วมกับ กฟผ. จัดงาน “มหกรรมคืนชีวิตให้แจ่ม” แสดงผลงานฟื้นฟูเศรษฐกิจฐานรากอำเภอแม่แจ่ม ตามศาสตร์พระราชาฯ

แบ่งปันข่าวนี้ :

อำเภอแม่แจ่ม ร่วมกับ กฟผ. จัดงาน “มหกรรมคืนชีวิตให้แจ่ม” แสดงผลงานฟื้นฟูเศรษฐกิจฐานรากอำเภอแม่แจ่ม ตามศาสตร์พระราชาฯ

อำเภอแม่แจ่มผสานพลัง กฟผ. แสดงผลงานการพัฒนาอำเภอแม่แจ่มตามแนวทางศาสตร์พระราชา โคก หนอง นา โมเดล สร้างความมั่นคงด้านน้ำ อาหาร พลังงาน สู่ความยั่งยืน ช่วยเศรษฐกิจฐานราก พร้อมรับมอบสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศเพื่อเฝ้าระวังคุณภาพอากาศให้กับชุมช
เมื่อวันที่28 ตุลาคม 2564 อำเภอแม่แจ่มจัดงาน“มหกรรมคืนชีวิตให้แจ่ม” เพื่อให้ภาคีเครือข่ายที่ร่วมพัฒนาอำเภอแม่แจ่มในรูปแบบ “แม่แจ่มโมเดล” ได้นำเสนอผลงาน แนวทางการพัฒนาอำเภอแม่แจ่มในช่วงปี 2560 – 2564 ที่ผ่านมา โดยมี ดร. วิวัฒน์ ศัลยกำธร อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ปรึกษาและผู้ก่อตั้งมูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ นายประชา เตรัตน์ อดีตปลัดกระทรวงมหาดไทย นายบุญลือ ธรรมธรานุรักษ์ นายอำเภอแม่แจ่ม นายพัฒนา แสงศรีโรจน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน นายบุญญนิตย์ วงศ์รักมิตร ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ดร.จิราพร ศิริคำ รองผู้ว่าการยุทธศาสตร์ กฟผ. นางกานดาศรี ลิมปาคม รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (GISTDA) และนางสัณหจุฑา จิราธิวัฒน์ ประธานและผู้ก่อตั้งมูลนิธิรักษ์ดิน รักษ์น้ำ ร่วมงาน ณ ที่ว่าการอำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

งานมหกรรมคืนชีวิตให้แจ่ม จัดแสดงผลงานของภาคีเครือข่ายทั้งภาคราชการ ภาคประชาสังคมและภาคประชาชน เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาพื้นที่อำเภอแม่แจ่ม โดยการขับเคลื่อนตามแนวทาง “ศาสตร์พระราชาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมใช้ประโยชน์จากทรัพยากร
สร้างความมั่นคงด้านน้ำ อาหารและพลังงาน ตามเป้าหมายความยั่งยืนโลก รวมทั้งการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนตั้งแต่เศรษฐกิจฐานราก ด้วยการส่งเสริมการทำโคก หนอง นา และการสร้างงานสร้างอาชีพ โดยจัดแสดงนิทรรศการจากภาคีเครือข่าย รวม 18 บูธ อาทิ การจัดระเบียบที่ทำกินและอยู่อาศัย โดยเครือข่ายองค์กร
Co-management, ฝุ่นควันและไฟป่า โครงการหลวง และ การพลิกฟื้นคืนชีวิตให้แจ่มและโรงไฟฟ้าชุมชน
แม่แจ่ม โดย กฟผ. นอกจากนี้ ยังได้รับเกียรติจาก ดร. วิวัฒน์ ศัลยกำธร หรือ อาจารย์ยักษ์ ปาฐกาถาพิเศษเรื่อง “มหกรรมคืนชีวิตให้แจ่ม” และพิธีมอบรางวัลนักพัฒนาตำบลดีเด่น รางวัลการสร้างฝายชะลอน้ำ
ตามแนวพระราชดำริ รวมทั้งพิธีมอบเซนเซอร์และจอแสดงผลข้อมูลคุณภาพอากาศ โดยนายบุญญนิตย์
วงศ์รักมิตร ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่ง กฟผ. ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กรมควบคุมมลพิษ และ GISTDA ติดตั้งสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ พร้อมเซนเซอร์และจอแสดงผล

บริเวณศาลาวารีอนุสรณ์ หน้าที่ว่าการอำเภอแม่แจ่ม เพื่อแสดงค่าฝุ่นละออง ค่าทิศทางความเร็วลม ความชื้นและอุณหภูมิให้ชาวแม่แจ่มรับรู้ ตระหนักถึงคุณภาพอากาศและผลกระทบจากฝุ่น เพื่อปรับพฤติกรรมร่วมใจทำกิจกรรมรณรงค์เชิงป้องกันและลดปัญหามลภาวะอย่างยั่งยืน รวมถึงสามารถวางแผนการทำ เกษตรแบบ Smart Farming ในพื้นที่โคก หนอง นา ได้อีกด้วย

สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย

อ่านแล้ว269 times!

แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.