นางจิรานาภา สุวรรณปรุง เลขาที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการสำนักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี

แบ่งปันข่าวนี้ :

นางจิรานาภา สุวรรณปรุง
เลขาที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการสำนักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีและที่ปรึกษาบอร์ดบริหาร UNPKFCพร้อมนายสุรัช สุวรรณศรีผู้ช่วยที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการ

(นายศรพงศ์ศักดิ์ สุวรรณปรุง)นางศศิลภัส แดงภูมี ประธานศูนย์ยุติธรรมชุมชนสำโรงเหนือและผู้ช่วยที่ปรึกษา นายสำเริง เชื้อครุฑรองประธานศูนย์ยุติธรรมและผู้ช่วยที่ปรึกษาลงพื้นที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางโปรง อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ ตามหนังสือที่ สป0132.1/8/288เรื่องขอความอนุเคราะห์สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ในการดำเนินงานควบคุมและป้องกันโรคไวรัส corona 2019(โควิด 19)ด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด 19 ได้ทวีความรุนแรงมากขึ้นมีประชาชนติดเชื้อและป่วยด้วยโรคนี้เป็นจำนวนมากปี 2564 ตำบลบางโปรงปัจจุบันมีผู้ป่วยโรคนี้สะสมจำนวน 419 รายรักษาหายแล้ว 198 รายการรักษา 232 ราย รอเตียง 28 รายโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางโปรงเป็นสถานบริการของรัฐมีบทบาทในการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อให้แก่ประชาชนตำบลบางโปรงโรคติดต่อที่พบบ่อยได้แก่โรคไข้เลือดออกโรคชิกุนคุนยาโรคตาแดงโรคมือเท้าปากเปื่อยและโรคอุบัติใหม่โรคไวรัสโคโรน่า 2019จากการดำเนินงานควบคุมและป้องกันโรคไวรัสโคโรนา 2019 ปัญหาอุปสรรคที่สำคัญคือการขาดแคลนวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นต้องใช้ดังต่อไปนี้
1 ชุด ppe ไซส์ใหญ่
2 หน้ากากอนามัย n95
3 หน้ากากอนามัยทางการแพทย์
4 หมวกคลุมผม ดิสโพส
5 พลาสเตอร์ ชนิด Transpore
6 ถุงมือยางแบบมีแป้งเบอร์ s และ l
7 ถุงพลาสติกคลุมเท้าและขา(Leg. Cover)
8 ถุงพลาสติกคลุมเท้า(shop cover)
9ชุดปฏิบัติการทางการพยาบาล
10เจลแอลกอฮอล ทั้งนี้นางจิรานาภา สุวรรณปรุงเลขาที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะได้ทราบถึงปัญหาและอุปสรรคจึงได้สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ต่างๆที่ทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางโปรง อ.เมือง จ.สมุทรปราการ ยังคงขาดแคลนอยู่พร้อมส่งมอบให้กับนางพูนศรื ธนาพุทธาสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางโปรง นางอารียา ตีโท่น พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ นางสาวทิพวรรณ หืดนุ้ยพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ นายกิตติพงษ์ ศอกกำปังนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ นางสาวนุสจรา มุงคุณคำชาวนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการเจ้าหน้าที่และบุคลากรทางการแพทย์ที่มาให้การต้อนรับ นางจิรานาภา สุวรรณปรุงยังได้กล่าวชื่นชมเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ท่านผอ.บุคลากรทางการแพทย์และประธาน อสม.เจ้าหน้าที่อสม.ในตำบลบางโปรง อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ

อ่านแล้ว325 times!

แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.