ร้อยเอ็ด…จัดพิธีการทำบันทึกข้อตกลงซื้อขายข้าว (MOU) ระหว่างผู้ประกอบการค้าข้าวกับกลุ่มเกษตรกรโครงการเชื่อมโยงการตลาดข้าวอินทรีย์และข้าว GAP ครบวงจร

แบ่งปันข่าวนี้ :
แบ่งปันข่าวนี้ ...

ร้อยเอ็ด…จัดพิธีการทำบันทึกข้อตกลงซื้อขายข้าว (MOU) ระหว่างผู้ประกอบการค้าข้าวกับกลุ่มเกษตรกรโครงการเชื่อมโยงการตลาดข้าวอินทรีย์และข้าว GAP ครบวงจร


เมื่อเวลา 10.30 น. วันที่ 23 กันยายน 2564 นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีการทำบันทึกข้อตกลงซื้อขายข้าว (MOU) ระหว่างผู้ประกอบการค้าข้าวกับกลุ่มเกษตรกรโครงการเชื่อมโยงการตลาดข้าวอินทรีย์และข้าว GAP ครบวงจร ภายใต้โครงการส่งเสริมการพัฒนาระบบตลาดภายในสำหรับสินค้าเกษตร ปี ๒๕๖๔ โดยมี นาง พัชราภรณ์ ไชโยราช ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวจังหวัดร้อยเอ็ด พาณิชย์จังหวัดร้อยเอ็ด เกษตรและสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด เกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด หัวหน้าส่วนราชการ และผู้ประกอบการค้าข้าว เข้าร่วมพิธี
นายทองพูล ภูก๊ก นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ กล่าวว่า ตามมติ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2560 ได้มีการเห็นชอบ ให้ดำเนินโครงการเชื่อมโยงการตลาดข้าวอินทรีย์และข้าว GAP ครบวงจร ภายใต้แผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจรปี 2564/65 เพื่อสร้างตลาดข้าวอินทรีย์ ข้าว GAP ทั้งภายในและต่างประเทศ ให้เติบโตยิ่งขึ้น ซึ่งจะทำให้ชาวนาสามารถขายข้าวได้ในราคาที่สูงขึ้น มีแรงจูงใจที่จะผลิตข้าวให้ได้คุณภาพได้มาตรฐานปลอดภัย ส่งผลให้ชาวนา และผู้บริโภคสุขภาพดีขึ้น


โดยกระทรวงพาณิชย์ ร่วมมือกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมทั้งภาคเอกชนที่สนับสนุนการผลิตข้าวอินทย์และข้าว GAP จัดเตรียมแผนการตลาดให้เชื่อมโยงรองรับผลผลิตของโครงการฯ โดยการจับคู่กับผู้ประกอบการที่ใช้ผลผลิตข้าวเป็นวัตถุดิบในการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ข้าวต่างๆ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้สูงขึ้น รวมถึงการจัดหาตลาดส่งออกเพิ่มขึ้น
ทั้งนี้ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดร้อยเอ็ด ได้ดำเนินการรับสมัครผู้ประกอบการ และตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ประกอบการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ซึ่งได้ผู้ประกอบการ จำนวน 6 ราย ที่ผ่านคุณสมบัติ โดยศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวร้อยเอ็ดได้มีการส่งเสริมเกษตรกรให้ผลิตข้าวตามมาตรฐานอินทรีย์ ที่ผ่านการรับรองมาตรฐานข้าวอินทรีย์จำนวน 42 กลุ่ม และกลุ่มเกษตรกรที่ ผ่านการรับรองมาตรฐานข้าว GAP จำนวน 27 กลุ่มรวม 69 กลุ่มเพื่อให้การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการฯ และเกิดผลลัพธ์อย่างเป็นรูปธรรม


จึงได้มีการเชิญผู้ประกอบการค้าข้าวและกลุ่มเกษตรกร ร่วมจัดทำบันทึกข้อตกลง (MOU)เพื่อเชื่อมโยงผลผลิตข้าวอินทรีย์และข้าว GAP ในครั้งนี้
////
คมกฤช พวงศรีเคน ข่าว/ภาพ

อ่านแล้ว78 times!

แบ่งปันข่าวนี้ ...
แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.