สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเชียงราย ร่วมกับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย และชมรม STRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริต จังหวัดเชียงราย

แบ่งปันข่าวนี้ :
แบ่งปันข่าวนี้ ...

วันที่ 17 กันยายน 2564 เวลา 10.00 น. – 12.00 น. สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเชียงราย ร่วมกับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย และชมรม STRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริต จังหวัดเชียงราย

ลงพื้นที่ตรวจ ติดตามโครงการอาหารกลางวันนักเรียน ตามแนวทางในการเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์การทุจริต ณ โรงเรียนบ้านหัวดอย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องปรามการทุจริตเชิงรุก การดำเนินโครงการฯมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และการใช้จ่ายงบเป็นไปตามวัตถุประสงค์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือเด็กนักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันที่มีคุณภาพ สะอาดและปลอดภัย
ทั้งนี้ ได้ให้ข้อเสนอแนะให้โรงเรียนดำเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

1.แต่งตั้งกรรมการตรวจรับพัสดุจากบุคคลภายนอกเพิ่มเติม จากเดิมที่มีเฉพาะครูในโรงเรียน

2.ให้แก้ไขTORและสัญญาการจ้าง ในเรื่องการกำหนดค่าปรับจากเดิม ร้อยละ0.1 เปลี่ยนเป็น 0.2 ตามหนังสือสั่งการ เพื่อรักษาผลปรพโยชน์ของโรงเรียนในกรณีผู้รับจ้างผิดสัญญา

อ่านแล้ว74 times!

แบ่งปันข่าวนี้ ...
แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.