นายชนาส ชัชวาลวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาทักษะอาชีพสตรีระดับจังหวัด ณ ห้องร้อยเอ็ดบอลรูม โรงแรมเอ็มแกรด์

แบ่งปันข่าวนี้ :
แบ่งปันข่าวนี้ ...

เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2564 เวลา11.00 น.นายชนาส ชัชวาลวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาทักษะอาชีพสตรีระดับจังหวัด ณ ห้องร้อยเอ็ดบอลรูม โรงแรมเอ็มแกรด์ อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีนางนวลจันทร์ ศรีมงคล พัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด และคณะอนุกรรมบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมให้การต้อนรับ

นางนวลจันทร์ ศรีมงคล พัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนดอกเบี้ยต่ำในการสร้างโอกาส ให้สตรีเข้าถึงแหล่งเงินทุนสำหรับการลงทุนเพื่อพัฒนาอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ เสริมสร้างความเข้มแข็งทางด้านเศรษฐกิจให้แก่
สตรีและองค์กรสตรี เป็นแหล่งเงินทุนทั้งประเภทเงินทุนหมุนเวียนและเงินอุดหนุน เพื่อการส่งเสริมบทบาทและพัฒนาศักยภาพสตรี และเครือข่ายสตรี ในการเฝ้าระวังดูแล และแก้ไขปัญหาของสตรี จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลต่อการประกอบอาชีพ การหารายได้ในการดูแลครอบครัวของประชาชน เนื่องจากต้องมีการหยุดงานหรือการถูกเลิกจ้างจากการปิดกิจการของโรงงาน รวมทั้งสถานศึกษาต่างก็ต้องมีการพักการเรียนการสอน โดยประชาชน ในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดได้รับผลกระทบดังกล่าวเป็นวงกว้าง จึงได้ดำเนินกิจกรรม โครงการฯ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้สตรีที่เป็นสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน เป็นการพัฒนาทักษะอาชีพให้แก่เยาวสตรีและสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เป็นการจุดประกายความคิดสร้างสรรค์และสร้างทางเลือกไนการประกอบอาชีพในช่วงสานการณ์กรแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ให้เข้มแข็งและ เป็นการพัฒนากลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาสตรีประสิทธิภาพ สามารถพัฒนาและแปรรูปผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลายมีคุณภาพเป็นที่ต้องการของตลาด


กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการฯ ประกอบด้วย เยาวสตรีที่เป็นสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีที่มีอายุตั้งแต่ 18 – 25 ปี และสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีที่มีอายุตั้งแต่ 26 – 45 ปี โดยดำเนินกิจกรรมจำนวน 2 รุ่นๆ ละ 40 คน รวมทั้งสิ้น 80 คน การดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้ เป็นการฝึกทักษะการแปรรูปผลิตภัณฑ์ จากผ้าขาวม้าเป็นผลิตภัณฑ์ ต่างๆ เช่น ดอกไม้ติดยางรัดผม พวงกุญแจจากเศษผ้ามหัศจรรย์ ผ้ามหัศจรรย์ เข็มกลัดติดหน้าอก กิ๊ฟติดผม โดยได้รับการสนับสนุนทีมวิทยากรจากกลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กลุ่มลิตภัณฑ์แปรรูปจากผ้าขาวม้า บ้านหนองบัวบาน หมู่ที่ ๒ ตำบลหนองแคน อำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งเป็นกลุ่มอาชีพที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด ประเภทกลุ่มอาชีพดีเด่นประจำปี 2564
/////
คมกฤช พวงศรีเคน ข่าว/ภาพ

อ่านแล้ว72 times!

แบ่งปันข่าวนี้ ...
แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.