ร้อยเอ็ด..กอ.รมน.จังหวัด ร้อยเอ็ดจัดกิจกรรมจิตอาสากำจัดวัชพืชและขยะบริเวณ หนองผือ อำเภอจตุรพักตรพิมาน

แบ่งปันข่าวนี้ :

ร้อยเอ็ด..กอ.รมน.จังหวัด ร้อยเอ็ดจัดกิจกรรมจิตอาสากำจัดวัชพืชและขยะบริเวณ หนองผือ อำเภอจตุรพักตรพิมาน

เมื่อวันที่15 กันยายน 2564 เวลา 09:00 น. พ.อ.สาธิต อุ่นกาย รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด มอบหมายให้ พ.อ.ถนอม วงค์พิมล หัวหน้ากลุ่มงานนโยบายแผนและการข่าว กอ.รมน.จังหวัดร้อยเอ็ด ดำเนินงานตามโครงการกำกับติดตามและประเมินผล ”แผนตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” กิจกรรมการสร้างความตระหนักรู้ ความเข้าใจ และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ร่วมกับเทศบาลตำบลหนองผือ จัดกิจกรรมพัฒนาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ประจำปี 2564 โดยเก็บกำจัดวัชพืช และขยะ รอบบริเวณหนองผือ ณ เทศบาลตำบลหนองผือ ตำบลหนองผิอ อำเภอจตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด

///// คมกฤช พวงศรีเคน ข่าว/ภาพ

อ่านแล้ว206 times!

แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.