‘สวนปามี98’ ครบวงจรสำหรับการเรียนรู้และท่องเที่ยวเชิงเกษตร ดร.ชัยรัตน์ จำนงค์การที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

แบ่งปันข่าวนี้ :
แบ่งปันข่าวนี้ ...

‘สวนปามี98’ ครบวงจรสำหรับการเรียนรู้และท่องเที่ยวเชิงเกษตร

ดร.ชัยรัตน์ จำนงค์การที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ร่วมเปิดและเป็นประธานในพิธีมอบป้ายแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงเกษตรสวนปามี 98 ศูนย์เรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร อําเภอบาง
ใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

สำหรับสวนปามี98 นั้น ถือเป็นศูนย์การเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยว เพื่อส่งเสริมระบบเศรษฐกิจฐานราก ภายใต้แนวทางท่องเที่ยวเกษตรตามวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) เน้นสอดรับนโยบาย การ ป้องกันการแพร่
เชื้อโควิด-19 พร้อมรับนักท่องเที่ยว สร้างความมั่นใจในความปลอดภัยในสุขภาพให้กับแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงเกษตร โดยยึดหลักความสะอาด และความปลอดภัย ต่อทั้งชุมชน และ นักท่องเที่ยว

สวนปามี98 ถือเป็นพื้นที่การท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่มุ่งเน้นทางด้านการเรียนรู้วิถีเกษตรกรรม เน้นการมีส่วนร่วมของนักท่องเที่ยวในการดําเนินกิจกรรมให้เกิดการเรียนรู้
ด้านการเกษตรและวิถีการดํารงชีวิต วัฒนธรรม ประเพณี นําเอาทรัพยากรที่มีอยู่มาทําให้เกิดประโยชน์ก่อให้เกิดรายได้ต่อชุมชน

นอกจากนี้ยังเป็นพื้นที่รวบรวมองค์ความรู้ด้านการผลิตไม้ผล อาทิ อินทผาลัม ทุเรียน และไม้ผลอื่นๆ ที่เปิดให้
นักท่องเที่ยวและประชาชนที่สนใจเข้าเยี่ยมชม และเลือกซื้อสินค้าเกษตรดีมีคุณภาพต่อไป

อ่านแล้ว264 times!

แบ่งปันข่าวนี้ ...
แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.