อุตรดิตถ์ – เกษตรกรชาวสวนลองกองเมืองลับแลยื่นหนังสือร้อง รมต.ช่วยพาณิชย์ ช่วยเหลือแก้ปัญหาราคาตกต่ำพร้อมให้กำลังใจและขอบคุณรัฐบาลที่เข้ามาดูแลปัญหาถึงในพื้นที่

แบ่งปันข่าวนี้ :
แบ่งปันข่าวนี้ ...

อุตรดิตถ์ – เกษตรกรชาวสวนลองกองเมืองลับแลยื่นหนังสือร้อง รมต.ช่วยพาณิชย์ ช่วยเหลือแก้ปัญหาราคาตกต่ำพร้อมให้กำลังใจและขอบคุณรัฐบาลที่เข้ามาดูแลปัญหาถึงในพื้นที่ สั่งการพาณิชย์ จ.อุตรดิตถ์ดำเนินการช่วยเหลือเร่งด่วน รับซื้อ 3 หมื่นตัน

ผู้สื่อข่าวรายงานวันที่ 30 ส.ค.64 เวลา 9.00น. นายสินิตย์ เลิศไกร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์และและผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรกรและสหกรณ์ (นายนราพัฒน์ แก้วทอง) และผู้บริหารฯ ลงพื้นที่ประชุมติดตามสถานการณ์ และแก้ไขปัญหาลางสาด-ลองกอง เพื่อช่วยเหลือชาวสวนอำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยประชุมรับทราบปัญหาจากส่วนราชการ เกษตรกรชาวสวน และผู้รับชื้อ (ล้ง) ณ เทศบาลตำบลนานกกก และลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมพบปะเกษตรกร ณ ตลาดกลางรับชื้อผลไม้ ในตำบลนานกกก และเทศบาลตำบลหัวดง อำเภอลับแล ที่มีผลผลิตออกสู่ตลาดในปี 2564
จังหวัดอุตรดิตถ์ มีพื้นที่ปลูกลางสาด – ลองกอง ประมาณ 26,688 ไร่ ในพื้นที่อำเภอลับแล และอำเภอเมือง โดยคาดว่ามีผลผลิตเบื้องต้นจำนวนประมาณ 50,000 ตัน ออกสู่ตลาดระหว่าง กรกฎาคม – พฤศจิกายน 2564 และจะมีมากที่สุดในช่วงเดือน กันยายน ประมาณ 35,000 ตัน ในวันนี้ (30 สิงหาคม 2564 ) ราคาลองกองเกรดคละรวม ราคารับชื้ออยู่ที่ 9 – 10 บาท เกรด AA คัดช่อรับชื้ออยู่ที่กิโลกรัมละ 12 – 17 บาท นี้ ซึ่งในปี 2564 จังหวัดอุตรดิตถ์ ได้ประสบปัญหา อาทิ ผลกระทบโควิด-19 จากพื้นที่อื่นไม่สามารถข้ามเขตได้ พ่อค้าแม่ค้าเดินทางเข้ามารับชื้อในพื้นที่ยากลำบาก ในปีนี้ผลผลิตมีปริมาณที่เพิ่มขึ้น ทำให้มี ประกอบกับปัญหาด้านตลาด ตลาดส่งออกหลักเวียดนาม – ฮ่องกง ต้องการผลผลิตที่มีคุณภาพสูงและการขนส่งที่ยากลำบากมากขึ้น


ในการนี้ นายคณิต แสนกันดี ประธานกลุ่มชาวสวนเมืองลับแลพร้อมด้วยนางชนกาน อรัญสวรรต์พร้อมทั้งตัวแมนเกษตรกรชาวสวนเมืองลับแลประมาณ 20 ตน ได้เข้ายื่นหนังสือเรียกร้องให้ทางรัฐบาลเข้ามาแก้ไขปัญหาราคาลองกองตกต่ำพร้อมทั้งกล่าวขอบคุณรัฐบาล,กระทรวงพาณิชย์,และภาคส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องที่ได้เข้ามารับรู้ปัญหาถึงในพื้นที่เพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวพร้อมกันนี้ประธานกุ่มชาวสวนเมืองลับแลได้มอบลองกอง(ลางกอง)ให้แก่นาย นายสินิตย์ เลิศไกร และคณะจำนวน 200 กก.
ด้านนายสินิตย์ เลิศไกร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้กกล่าวสั่งการให้พาณิชย์จังหวัดอุตรดิตถ์ดำเนินการแก้ไขปัญหาโดยด่วน โดยนางพิสมนต์ มงคลเทพ ได้แจ้งว่าในเบื้องต้นตอนนี้ทางจังหวัดอุตรดิตถ์ได้ของบประมาณจากกรมการค้าภายใน มาดำเนินการช่วยเหลือและรับซื้อผลผลิตลองกองเป็นจำนวน 3 พันตันเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องชาวสวนอีกทั้งทางกรมการค้าภายในได้มีแนวทางแก้ไขปัญหาดังนี้

  1. ช่วยค่าบริหารจัดการ 3 บาท/กก. (คชก.) ได้รับการจัดสรรเงิน จำนวน 9 ล้านบาท ไว้คอยแทรกแซง ราคาหากต่ำกว่า 10 บาท 2. กรมการค้าภายใน ได้ประสานพ่อค้า (ล้ง) มาตั้งจุดรับชื้อในพื้นที่ในราคานำร่องตลาดเพื่อช่วยพยุงราคา โดยรับชื้อเกรดคละ ในราคากิโลกรัมละ 12 บาท คัดช่อ กิโลกรัมละ 17 บาท สามารถช่วยเหลือให้ระบบการตลาดคล่องตัวได้ดี 3.บริษัทไปรษณีย์ไทย ได้นำกล่องบรรจุขาด 10 กิโลกรัม จำนวน 5,000 ใบ มอบให้กับพื้นที่บรรจุ เพื่อส่งสินค้าผ่านทางไปรษณีย์ ฟรี 4.ส่งเสริมให้เกษตรกรรุ่นใหม่ ให้ขายแบบออนไลน์ รวมถึงกลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มสหกรณ์
    1. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดจะประกาศราคารับชื้อในแต่ละวันอย่างชัดเจน ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ ต่อจากนั้นในช่วงบ่าย นายสหวิช อภิชัยวิศรุตกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้ประชุมคณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาเกษตรกรอันเนื่องมาจากผลผลิตเกษตรกรระดับจังหวัด โครงการบริหารจัดการ 3 บาท/กก. (คชก.) จากการรับซื้อลองกองแบบคละ เพื่อเป็นราคานำตลาด ซึ่งจะต้องขอมติ คณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาผลผลิตทางการเกษตร คพจ. จังหวัดอุตรดิตถ์ นำเสนอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการต่อ กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ เป็นการเร่งด่วน เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนอำเภอลับแลต่อไป
      พิชญ ช่วยบุญ รายงาน

อ่านแล้ว50 times!

แบ่งปันข่าวนี้ ...
แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.