ป.ป.ช. ร่วมกับ มจร จัดโครงการบูรณาการแนวทางความร่วมมือทางศาสนาในการต่อต้านการทุจริต โดยการประยุกต์หลักธรรมคำสอนกับหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ครั้งที่ 2

แบ่งปันข่าวนี้ :
แบ่งปันข่าวนี้ ...

ป.ป.ช. ร่วมกับ มจร จัดโครงการบูรณาการแนวทางความร่วมมือทางศาสนาในการต่อต้านการทุจริต โดยการประยุกต์หลักธรรมคำสอนกับหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ครั้งที่ 2

เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2564 สำนักงาน ป.ป.ช. ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร) จัดโครงการบูรณาการแนวทางความร่วมมือทางศาสนาในการต่อต้านการทุจริต โดยการประยุกต์หลักธรรม คำสอนกับหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา : Anti-Corruption Education ครั้งที่ 2 ผ่านระบบออนไลน์ (Application Zoom) มีวัตถุประสงค์เพื่อสื่อสารเนื้อหาหนังสือหลักธรรมคำสอนในพระพุทธศาสนากับหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา และชี้แจงแนวทางการนำหนังสือหลักธรรมคำสอนในพระพุทธศาสนากับหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้ในการเผยแพร่ ซึ่งจะจัดการประชุมทั้งหมด 5 ครั้ง โดยในวันนี้เป็นครั้งที่ 2 มีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วม ประกอบด้วย พระสังฆาธิการ พระสงฆ์ ตัวแทนผู้ประสานงาน พระสอนศีลธรรมและพระวิทยากร คณะสงฆ์หนกลาง และบุคลากร มจร ในเขต ภาคกลาง จำนวน 16,448 รูป/คน
สำหรับรายละเอียดกิจกรรม มีดังนี้ เวลา 13.00 น. สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี (ธงชัย ธมฺมธโช) กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะใหญ่หนกลาง ประธานในพิธีกล่าวนำบูชาพระรัตนตรัย และกล่าวเปิดโครงการ โดยมี พระธรรมวัชรบัณฑิต, ศ.ดร. อธิการบดี มจร กล่าวถวายรายงาน ต่อจากนั้นเป็นการปาฐกถาเรื่อง “หลักธรรมกับการขับเคลื่อนพลัง “บ-ว-ร” ต่อต้านการทุจริต” โดย พระพรหมบัณฑิต, ศ.ดร. กรรมการมหาเถรสมาคมราชบัณฑิต และอุปนายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในเวลาต่อมาเป็นการเสวนาทางวิชาการ

เรื่อง “การขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา : Anti-Corruption Education” โดย พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส, ศ.ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ (IBSC) มจร และ รศ.ดร. มาณี ไชยธีรานุวัฒศิริ ที่ปรึกษาประธานกรรมการ ป.ป.ช. ดำเนินการเสวนาโดย รศ.ดร. สุรพล สุยะพรหม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป มจร โดยเปิดโอกาส ให้ผู้เข้าร่วมได้แสดงความคิดเห็น พร้อมทั้งการตอบข้อซักถาม จากนั้น พระเทพปวรเมธี, รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มจร ได้กล่าวปิดโครงการครั้งที่ 2 และกล่าวนำบูชาพระรัตนตรัย สำหรับกิจกรรมครั้งต่อไป (ครั้งที่ 3) จะจัดขึ้นในวันที่ 30 สิงหาคม 2564 ผ่านระบบออนไลน์ (Application Zoom)

อ่านแล้ว80 times!

แบ่งปันข่าวนี้ ...
แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.