พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ธนาคารโคและกระบือ ก็คือ การรวบรวมโคและกระบือโดยมีบัญชีควบคุม ดูแล รักษา แจกจ่าย ให้ยืมเพื่อใช้ประโยชน์ในการเกษตร

แบ่งปันข่าวนี้ :
แบ่งปันข่าวนี้ ...

พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
        ธนาคารโคและกระบือ ก็คือ การรวบรวมโคและกระบือโดยมีบัญชีควบคุม ดูแล รักษา แจกจ่าย ให้ยืมเพื่อใช้ประโยชน์ในการเกษตร

และเพิ่มปริมาณโคและกระบือตามหลักการของธนาคาร ธนาคารโคและกระบือเป็นเรื่องใหม่ของโลกที่มีความจำเป็นเกิดขึ้น เพราะปัจจุบันมีความคิดแต่จะใช้เครื่องกลไก เป็นเครื่องทุนแรงในกิจการเกษตรแต่เมื่อราคาน้ำมันเชื้อเพลิงแพงขึ้น ความก้าวหน้าในการใช้เครื่องกลไกเสียไป จำเป็นต้องหันมาพึ่งแรงงานจากสัตว์ที่เคยใช้อยู่ก่อน เมื่อหันกลับมาปรากฏว่ามีปัญหามาก เพราะชาวนาไม่มีเงินซื้อโคและกระบือมาเลี้ยงเพื่อใช้แรงงาน
           ธนาคารโคและกระบือ พอจะอนุโลมใช้ได้เหมือนธนาคารที่ดำเนินการเกี่ยวกับการเงิน เพราะโดยความหมายทั่วไป ธนาคารก็ดำเนินกิจการเกี่ยวกับสิ่งมีค่ามีประโยชน์การตั้งธนาคารโคและกระบือก็มิใช่ว่าตั้งโรงขึ้นมาเก็บโคหรือกระบือ เพียงแต่มีศูนย์กลางขึ้นมา เช่น อาจจัดให้กรมปศุสัตว์เป็นศูนย์รวม ใครจะสมทบธนาคารโคและกระบือ ก็ไม่จำเป็นต้องนำโคและกระบือไปมอบให้ อาจบริจาคในรูปของเงิน


     
 พระบรมราโชวาทที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ

พระราชทานแก่สมาชิกกลุ่มเกษตรกรทั่วประเทศ
ณ บริเวณโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา เมื่อวันพืชมงคล 14 พฤษภาคม 2523

“ โครงการ อนุรักษ์และพัฒนากระบือไทย เลาขวัญ กาญจนบุรี “
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานโครงการอนุรักษ์และพัฒนากระบือไทยเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรให้ มีชีวิตที่ดีขึ้นและแก้ปัญหาวิกฤตการณ์กระบือไทยอย่างเป็นรูปธรรม

โครงการอนุรักษ์และพัฒนากระบือไทยเลาขวัญ กาญจนบุรี

วัตถุประสงค์การพัฒนาพันธุ์กระบือให้มีลักษณะดี มีคุณภาพเพื่อเพิ่มรายได้เกษตรกร อนุรักษ์สายพันธุ์กระบือพื้นบ้าน ส่งเสริมภูมิปัญญาไทยโดยใช้วิถีชีวิตแบบดั้งเดิมที่นำกระบือไทยใช้ในการทำเกษตรกรรม ต่อยอดการเลี้ยงกระบือสู่การทำเกษตรทฤษฎีใหม่ ซึ่งปลูกฝังและสนับสนุนวิถีเกษตรกรอบดั้งเดิมของสังคมไทย ประยุกต์ใช้กับเกษตรทฤษฎีใหม่ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมเพื่อทำให้เกิดศูนย์การเรียนรู้ ด้านเกษตรกรรมและการอนุรักษ์ ขยายพันธ์ุกระบือไทยสู่สังคม

โครงการอนุรักษ์และพัฒนากระบือไทยของคุณลุงไตรมิตร หงษ์ทอง อายุ 65 ปี มีความผูกพันดูแลโคกระบืออย่างใกล้ชิดเหมือนครอบครัวเดียวกันตั้งแต่เช้าตรู่จนพระอาทิตย์ลับขอบฟ้า

CR: รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

อ่านแล้ว109 times!

แบ่งปันข่าวนี้ ...
แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.