พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานโครงการอนุรักษ์และพัฒนากระบือไทยเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรให้มีชีวิตที่ดีขึ้นและแก้ปัญหาวิกฤตการณ์กระบือไทยอย่างเป็นรูปธรรม

แบ่งปันข่าวนี้ :
แบ่งปันข่าวนี้ ...

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระปฐมบรมราชโองการ

“ เราจะสืบสาน รักษา และต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป “

“ โครงการ อนุรักษ์และพัฒนากระบือไทย เลาขวัญ กาญจนบุรี “

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานโครงการอนุรักษ์และพัฒนากระบือไทยเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรให้มีชีวิตที่ดีขึ้นและแก้ปัญหาวิกฤตการณ์กระบือไทยอย่างเป็นรูปธรรม

เบื้องหลัง..รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

ศิริพร จงศิริ ผู้อำนวยการใหญ่ผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดินและ เอกริณชย์ บัวเริง ช่างภาพรายการคืนคุณให้แผ่นดินลงพื้นที่อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อบันทึกเทปโครงการอนุรักษ์และพัฒนากระบือไทยเลาขวัญ ครอบครัวสังข์วรรณะ การบันทึกเทปครั้งนี้ทีมงานทุกคนต้องมีความใจเย็นและต้องเรียนรู้ในการลงพื้นที่ในการบันทึกเทปเพราะบันทึกเทปนี้เกี่ยวกับโค-กระบือไทยต้องมีความอดทน ใจเย็นและที่สำคัญต้องเรียนรู้ภาษาที่ใช้เรียกโค-กระบือด้วยทีมงานรายการใช้เวลาในการบันทึกเทปตั้งแต่แสงแรกจนพระอาทิตย์อัสดง ทุกวันเพื่อผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดินออกอากาศให้ผู้ชมทางบ้านติดตามชมรายการคืนคุณให้แผ่นดินทุกครัวเรือน

โครงการอนุรักษ์และพัฒนากระบือไทยเลาขวัญ กาญจนบุรี
วัตถุประสงค์การพัฒนาพันธุ์กระบือให้มีลักษณะดี มีคุณภาพเพื่อเพิ่มรายได้เกษตรกร อนุรักษ์สายพันธุ์กระบือพื้นบ้าน ส่งเสริมภูมิปัญญาไทยโดยใช้วิถีชีวิตแบบดั้งเดิมที่นำกระบือไทยใช้ในการทำเกษตรกรรม ต่อยอดการเลี้ยงกระบือสู่การทำเกษตรทฤษฎีใหม่ ซึ่งปลูกฝังและสนับสนุนวิถีเกษตรกรอบดั้งเดิมของสังคมไทย ประยุกต์ใช้กับเกษตรทฤษฎีใหม่ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมเพื่อทำให้เกิดศูนย์การเรียนรู้ ด้านเกษตรกรรมและการอนุรักษ์ ขยายพันธ์ุกระบือไทยสู่สังคม

อย่าพลาดติดตามชมในการประมวลภาพโครงการอนุรักษ์และพัฒนากระบือไทยเลาขวัญ กาญจนบุรีออกอากาศรายการคืนคุณให้แผ่นดิน วันจันทร์ที่ 30 สิงหาคม 2564 เวลา 23.30 น. – 00.00 น. สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

CR: รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

อ่านแล้ว212 times!

แบ่งปันข่าวนี้ ...
แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.