ป.ป.ช. กำหนดจัดการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับชาติ เรื่อง “ถอดกับดักคอร์รัปชัน :The Big Push in Corruption Trap”

แบ่งปันข่าวนี้ :
แบ่งปันข่าวนี้ ...

ป.ป.ช. กำหนดจัดการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับชาติ เรื่อง “ถอดกับดักคอร์รัปชัน :
The Big Push in Corruption Trap”

สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนดจัดการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับชาติ เรื่อง “ถอดกับดักคอร์รัปชัน : The Big Push in Corruption Trap” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสรุปผลการดำเนินงาน วิเคราะห์และประเมินภาพรวม และเผยแพร่ผลงานความก้าวหน้าในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) พร้อมทั้งประกาศนโยบายและแนวทางในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) ตลอดจนเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สื่อมวลชน และประชาชน ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 20 สิงหาคม 2564 เวลา 09.30 – 14.30 น. ผ่านระบบ ZOOM ณ ห้องประชุมนนทบุรี ๑ อาคาร 4 สำนักงาน ป.ป.ช. ถนนนนทบุรี ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
ในการจัดการสัมมนาดังกล่าวมีรายละเอียดกิจกรรมภายในงาน ดังนี้ ภาคเช้า การบรรยาย/ การปาฐกถาธรรม เรื่อง “กับดักคอร์รัปชัน กับจิตที่แข็งแกร่ง” โดย สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (สุชิน อคฺคชิโน) วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร และพิธีเปิดงาน โดย พลตำรวจเอกวัชรพล ประสารราชกิจ ประธานกรรมการ ป.ป.ช. พร้อมทั้งปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “กับดักคอร์รัปชันในอนาคต : การถอดกับดักที่ทรงพลัง” และในช่วงบ่ายเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “ถอดกับดักคอร์รัปชันในอนาคต : คิดใหม่ ทำใหม่ ให้เกิดผล” โดย นายณัฐปกรณ์ ประเสริฐสุข เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตชำนาญการ สำนักงาน ป.ป.ช.


สำนักงาน ป.ป.ช. มุ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่ากิจกรรมดังกล่าวจะส่งผลให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สื่อมวลชน และประชาชน ได้ทราบผลการดำเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในรอบ ๕ ปีที่ผ่านมา และนโยบายในอนาคต ของคณะกรรมการ ป.ป.ช. และเกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และสร้างฐานความคิดในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในทุกภาคส่วนอย่างกว้างขวาง ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจเข้ารับชมการถ่ายทอดสดการจัด กิจกรรมดังกล่าวผ่านทาง Facebook Fanpage ของสำนักงาน ป.ป.ช. ในวันและเวลาดังกล่าว โดยสามารถเข้าชม ได้ทาง Url : https://www.facebook.com/NACCThailandOfficialFanpage (สำนักงาน ป.ป.ช.)

อ่านแล้ว66 times!

แบ่งปันข่าวนี้ ...
แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.