ร้อยเอ็ด…..สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการศึกษาชั้นเรียน Lesson study ในการขับเคลื่อนโรงเรียนด้วยนวัตกรรมโรงเรียนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ SLC

แบ่งปันข่าวนี้ :

ร้อยเอ็ด…..สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการศึกษาชั้นเรียน Lesson study ในการขับเคลื่อนโรงเรียนด้วยนวัตกรรมโรงเรียนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ SLC

วันที่ 8 กรกฎาคม 2564 นายสมัย สลักศิลป์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการศึกษาชั้นเรียน Lesson study ในการขับเคลื่อนโรงเรียนด้วยนวัตกรรมโรงเรียนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ SLC (School as Learning Community) ที่ โรงเรียนธรรมจารีนิวาส บ้านแคนใหญ่ ตำบลแคนใหญ่ อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี คณะศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูบุคลากรทางศึกษา และนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรม


นายพูลสวัสดิ์ โคตพงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนธรรมจารีนิวาส กล่าวว่า การอบรมเชิงปฏิบัติการการศึกษาชั้นเรียน Lesson study เป็นการขับเคลื่อนโรงเรียนด้วยนวัตกรรมโรงเรียนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ SLC ณ โรงเรียนธรรมจารีนิวาส เป็นการจัดการเรียนการสอนในช่วงระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 เปิดเรียนที่โรงเรียน(ออนไซต์)ตามปกติ เนื่องจากประชากรในชุมชนไม่มีผู้ติดเชื้อโควิด-19 และวันที่ 14 มิถุนายน 2564 ได้เปิดการเรียนการสอนอย่างเป็นทางการตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ และครูได้สอนชดเชยในวันหยุดทุกวันเสาร์ แบบ ออนแฮนด์ โรงเรียนธรรมจารีนิวาส ได้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ (School as Learning Community) นี้ตั้งแต่ปีการศึกษา 2563 และและดำเนินการต่อเนื่องในปีการศึกษา ๒๕๖๔ เพื่อขับเคลื่อนโรงเรียนด้วยนวัดกรรมโรงเรียนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ พัฒนาสมรรถพลเมืองรุ่นใหม่ ซึ่งเป็นการระดมสรรพกำลังของครูและบุคลากรในพื้นที่เพื่อร่วมพัฒนาผู้เรียนให้เห็นคุณค่าของการเรียนรู้และมีทักษะการเรียนรู้แบบร่วมมือรวม โดยโรงเรียนจะมีการวิเคราะห์สภาพปัจจุบันปัญหาและทิศทางการพัฒนาโรงเรียนให้สอดคล้องกับความต้องการของพื้นที่ และพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการของโรงเรียนตามแนวนวัตกรรมโรงเรียนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้


ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย นักเรียนทั้งสิ้น ๒๐๕ คน ครูและบุคลกรทางการศึกษา จำนวน ๒๓ คน ระยะเวลาดำเนินการ 1 วัน
/////
คมกฤช พวงศรีเคน ข่าว/ภาพ

อ่านแล้ว118 times!

แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.