นักศึกษา มทร.สุวรรณภูมิ รับรางวัลต้นแบบเยาวชนไทย

แบ่งปันข่าวนี้ :

นักศึกษา มทร.สุวรรณภูมิ รับรางวัลต้นแบบเยาวชนไทย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพศาล บุรินทร์วัฒนา เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) เปิดเผยว่า มทรส. ได้ตระหนักถึงคุณค่าและเห็นความสำคัญของคุณธรรม จริยธรรม การบริหารจัดการในมหาวิทยาลัย รวมทั้งการผลิตบัณทิตนักปฏิบัติที่เป็นคนดี มีความรู้ รักสู้งาน บุคลากร และนักศึกษา ในองค์กร ทุกคนต้องตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบต่ออาชีพ พัฒนาสร้างเสริมศักยภาพให้เป็นคนมีคุณธรรม จริยธรรม ปฏิบัติตนจนเป็นอุปนิสัย เพื่อเป้าหมายการสร้างคนดีสู่สังคม ซึ่งถือว่าเป็นกุญแจสำคัญสำหรับการสร้างคนดีสู่สังคม และประเทศชาติ มหาวิทยาลัยจึงมุ่งมั่นผลักดัน และส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วมโครงการกิจกรรม เพื่อพัฒนาสร้างเสริมศักยภาพให้เป็นคนมีคุณธรรม จริยธรรม ปฏิบัติตนจนเป็นอุปนิสัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพศาล กล่าวว่า ล่าสุดนักศึกษาได้รับรางวัลความประพฤติดี จากพุทธสมาคมเห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จำนวน 5 คน ได้แก่ นายสันติสุข ขำเรือง นักศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม นางสาวกุลณัฐ มีสมนาค นักศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร นายณัฐวัตร สุขสุด นักศึกษา คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ นางสาวญาณิศา เกียรตินิยกฤต นักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปัตยกรรมศาสตร์และ นายวิรัตน์ เม่นสุวรรณ์ นักศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มทร.สุวรรรภูมิ ได้รับเข็มเชิดชูเกียรติและเกียรติบัตรรางวัลความประพฤติดี โดยพุทธสมาคมเห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ แก่นักเรียน นิสิต นักศึกษา ทั่วราชอาณาจักร ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๔ เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติเยาวชนชาวพุทธที่ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ ตั้งมั่นในธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้เป็นตัวอย่างที่ดีเเก่สังคม
//

อ่านแล้ว183 times!

แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.