อุตรดิตถ์ – นายอำเภอตรอนพร้อมฝ่ายปกครองปฎิบัติหน้าที่ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาอำเภอแบบบูรณาการอย่างเร่งด่วน ในช่วง โควิด -19

แบ่งปันข่าวนี้ :
แบ่งปันข่าวนี้ ...

อุตรดิตถ์ – นายอำเภอตรอนพร้อมฝ่ายปกครองปฎิบัติหน้าที่ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาอำเภอแบบบูรณาการอย่างเร่งด่วน ในช่วง โควิด -19

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2564 นายสกุลไชย จูมทอง นายอำเภอตรอน ได้บูรณาการส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ปกครองท้องที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) อาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน(อสม.) กรรมการหมู่บ้าน(กม.)ได้ปฎิบัติหน้าที่ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาอำเภอแบบบูรณาการ ตามประเด็นยุทธศาสตร์ 5 ด้าน โดยมี 1.ด้านบริหารงาน การประชุมหัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนทัองถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ครั้งที่ 6/2564 ประจำเดือน มิถุนายน 2564 ผู้เข้าร่วมประชุม 190 คน โดยปฎิบัติตามมาตรการป้องกัน Covid -19 ตามประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอุตรดิตถ์ ฉบับที่ 18 อย่างเคร่งครัด 2.ด้านสาธารณสุขและพัฒนาคุณภาพชีวิต นายอำเภอตรอน ร่วมกับสาธารณสุขอำเภอ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล กิ่งกาชาดอำเภอ ข้าราชการ TST นายกเทศมนตรี สมาชิก ปลัดเทศบาล พนักงานเทศบาลตำบลตรอน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน อาสาสมัครสาธารณสุข หมู่บ้าน (อสม)ร่วมกิจกรรม ” ปั่นจักรยานเพื่อคุณภาพชีวิต” ( Bike for life )

จากที่ว่าการอำเภอตรอน เยี่ยมให้กำลังใจ ผู้เปราะบางทางสังคม ผู้ป่วย ผู้สูงอายุ ผู้ด้วยโอกาส ผู้ได้รับผลกระทบ Covid-19 หมู่ที่ 4 , 9 ,1 , 2 ตำบลวังแดง จำนวน 5 ราย เดินทางกลับอำเภอ ระยะทาง 13 กิโลเมตร นายอำเภอ กิ่งกาชาดอำเภอ ปลัดอำเภอและ อส.อ.ตรอน ที่ 9 สนับสนุนงบประมาณและแรงงาน ซ่อมสร้างห้องน้ำให้ผู้สูงอายุ หมู่ที่ 2 ตำบลน้ำอ่าง

เอนก ธรรมใจ
รายงาน

อ่านแล้ว181 times!

แบ่งปันข่าวนี้ ...
แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.