ร้อยเอ็ด…ปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและกำจัดแมลงนำโรคลัมปี สกิน ในโค กระบือ

แบ่งปันข่าวนี้ :
 ร้อยเอ็ด...ปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและกำจัดแมลงนำโรคลัมปี สกิน ในโค กระบือ
         เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.30 น. ณ ลานเอนกประสงค์ หมู่ที่ 7 ต.ปอภาร อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ดนาย ชนาส ชัชวาลวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานการจัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและกำจัดแมลงนำโรคลัมปี สกิน ในโค กระบือ โดยมี นายอนุรักษ์ จุรีมาศ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดร้อยเอ็ด ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น และเกษตรกรผู้เลี้ยงโค กระบือ เข้าร่วมกิจกรรม
        นายปัญญา มูลคำกาเจริญ ปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า กิจกรรมป้องกันกำจัดแมลงพาหะนำโรคล้มปี สกิน ในครั้งนี้ จากการพบการระบาดของโรคลัมปี สกิน ในทุกอำเภอของจังหวัดร้อยเอ็ด

ปัจจุบันมีรายงานสัตว์ป่วย จำนวน 890 ตัวและสัตว์ตาย จำนวน 37 ตัว ทั้งหมดเป็นโคเนื้อ และมีแนวโน้มแพร่กระจายของโรคเป็นวงกว้าง เนื่องจากมีแมลงดูดเลือด เช่น ยุง เหลือบ ริ้น แมลงวัน และเห็บ เป็นพาหนะนำโรค จังหวัดร้อยเอ็ดจึงได้ประกาศให้ทุกหมู่บ้าน ทุกตำบล ทุกอำเภอ เป็นเขต โรคระบาดชนิดโรคลัมปี สกิน ในโค กระบือ เพื่อเฝ้าระวังควบคุมโรค และให้ความช่วยเหลือ เยียวยา บรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องเกษตรกรตามระเบียบของทางราชการ เพื่อลดการแพร่กระจายของเชื้อโรค จำเป็นต้องกำจัดแมลงพาหะนำโรค และแหล่งเพาะพันธุ์ โดยเร่งด่วน “ไม่ให้เกิด ไม่ให้กัด” โดยได้ร่วมมือกับตำบลปอภาร จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและกำจัดแมลงนำโรคลัมปี สกิน ในโค กระบือ ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ แจกจ่ายเวชภัณฑ์ และหน่วยบริการสัตวแพทย์เคลื่อนที่ดูแลสุขภาพสัตว์ของเกษตรกร และเปิดกิจกรรม “วันรณรงค์ป้องกันกำจัดแมลงนำโรคลัมปี สกิน” ให้เกษตรกรเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง


กิจกรรมประกอบด้วย การมอบเวชภัณฑ์รักษาโรคลัมปี สกิน แก่แก่ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้านเพื่อนำไปช่วยรักษาโรคลัมปี สกิน ให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงโค กระบือ ในหมู่บ้าน การปล่อยขบวนรณรงค์ เพื่อลงพื้นที่คอกสัตว์ โค กระบือ เพื่อการกำจัด แมลงนำโรค การฉีดยารักษาโรคให้แก่โคเนื้อที่ติดเชื้อ โรคลัมปี สกิน การทายารักษาแผลที่เกิดจากโรคลัมปี สกิน ให้แก่โคเนื้อ เป็นต้น
//////

อ่านแล้ว1623 times!

แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.