พิธีมอบทุนการศึกษา-นักศึกษาด้อยโอกาสในโครงการ “อาชีวะศึกษา สร้างคนดี มีอาชีพ ปีที่ 7” จำนวนเงิน 120,000 บาท…

แบ่งปันข่าวนี้ :
แบ่งปันข่าวนี้ ...

พิธีมอบทุนการศึกษา-นักศึกษาด้อยโอกาสในโครงการ “อาชีวะศึกษา สร้างคนดี มีอาชีพ ปีที่ 7” จำนวนเงิน 120,000 บาท…

จิตวิญญาณความเป็นครู ของท่าน
“รศ ดร.กำจัด มงคลกุล” อดีตท่านเคยดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์
ประธานมูลนิธิดร.กำจัด-ปราณี มงคลกุล
และคุุณปรารถนา มงคลกุล
เหรัญญิก, เลขา, และคณะกรรมการมูลนิธิฯ พร้อมด้วยผู้พิพากษาสมทบ ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง
โดยมีนายอรรถการ ตฤษณารังสี
รองประธาน พัฒนาการศึกษาหอการค้าไทย คณะกรรมการสภาการศึกษา ประธานโครงการฯ เป็นผู้แทนมอบเงินจำนวน 120,000 บาท โดยมี รศ.ดร.เสถียร ธัญญศรีรัตน์ รักษาราชการแทนอธิการบดีสภาสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรี พงษ์เพชร์
พิทยาพละ อุปนายกสภาสถาบัน
เทคโนโลยีปทุมวัน


ทำหน้าที่นายกสภาฯ, นายจรูญ ชูลาภ ที่ปรึกษาสภาสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน, ว่าที่ร้อยตรี ดร.มงคล กลิ่นกระจาย รองอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน,
นายสืบพงษ์ ม่วงชู รองอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน, รวมทั้งคณบดี และฝ่ายบริหารสภาสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
ร่วมรับมอบเพื่อไว้ใช้จ่ายโครงการ “อาชีวะศึกษา สร้างคนดี มีอาชีพ ปีที่ 7”
เป็นโครงการที่สร้างความร่วมมือ ระหว่างภาครัฐ และภาคเอกชน ตลอดทั้งผู้ประกอบการ กับอาชีวศึกษา, อุดมศึกษา, นักเรียน, นักศึกษาสายวิชาชีพ, โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างงาน สร้างรายได้ ให้กับนักศึกษาสายวิชาชีพ สร้างครูจิตอาสา มาร่วมสอนให้กับอาชีวศึกษา และอุดมศึกษา ทดแทนครูที่ขาดแคลน ให้แก่โรงเรียนและมหาวิทยาลัยต่างๆโดยเฉพาะการเชื่อมโยงโลกของการศึกษา -โลกของอาชีพ ตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ ตามเป้าหมายที่สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน นำสู่การปฏิบัติในภาคการศึกษาประจำปี 2564 นี้ด้วย
ณ.ห้องประชุม ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน…เมื่อวันที่ 19/5/64 ที่ผ่านมา…

สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย

อ่านแล้ว125 times!

แบ่งปันข่าวนี้ ...
แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.