รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ตั้ง 7 ที่ปรึกษารัฐมนตรี โดยมีนายปรพล อดิเรกสาร ร่วมด้วย

แบ่งปันข่าวนี้ :
แบ่งปันข่าวนี้ ...

ตั้ง 7 ที่ปรึกษา รมว.EDS ‘ปรพล อดิเรกสาร’ ร่วม

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ตั้ง 7 ที่ปรึกษารัฐมนตรี โดยมีนายปรพล อดิเรกสาร ร่วมด้วย

นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ลงนามในคำสั่งกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ที่ 22/2564 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคมที่ผ่านมา เรื่อง แต่งตั้งคณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ระบุว่า ตามที่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ ให้ดำรงตำแหน่ง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ตามประกาศลงวันที่ 22 มีนาคม 2564 นั้น เพื่อให้การบริหารงานในหน้าที่ความรับผิดชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม จึงแต่งตั้งคณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประกอบด้วยผู้มีรายนาม ดังนี้

1.นายปรนนท์ ฐิตะวรรโณ ที่ปรึกษา
2.นายเกริกอิสร์ ลีวงศ์เจริญ ที่ปรึกษา
3.นายเทอดพงษ์ หงส์หิรัญเรือง ที่ปรึกษา
4.นายปรพล อดิเรกสาร ที่ปรึกษา
5.นายพสุ แก้วปลั่ง ที่ปรึกษา
6.นายมงคล นฤนาทดำรงค์ ที่ปรึกษา
7.นายวรวิทย์ ชัยลิมปมนตรี ที่ปรึกษา

โดยให้มีหน้าที่ให้คำปรึกษา เสนอความเห็นด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และปฏิบัติงานอื่นตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มอบหมาย ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สั่ง ณ วันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ.2564

อ่านแล้ว157 times!

แบ่งปันข่าวนี้ ...
แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.