“ศิษย์เก่าช่างกลปทุมวัน” เข้าพบคณะกรรมการบริหารสถาบันฯ เพื่อขอบคุณ

แบ่งปันข่าวนี้ :
แบ่งปันข่าวนี้ ...

วันชัย โชติวินิจกุล
ตัวแทนคณะศิษย์เก่าช่างกลปทุมวัน
ขอบคุณ ว่าที่ร้อยตรี พงษ์เพ็ชร์ พิทยาพละ อุปนายกสภาสถาบันฯ

วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เวลา 12.30 น.
นายวันชัย โชติวินิจดุล ตัวแทนคณะศิษย์เก่าช่างกลปทุมวัน และคณะ ได้ร่วมกันเข้าพบแสดงความยินดีและขอบคุณ ว่าที่ร้อยตรี พงษ์เพ็ชร์ พิทยาพละ อุปนายกสภาสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน เพื่อแสดงความ
ขอบคุณ ที่อุปนายกสภาสถาบันฯ และ สภาสถาบันฯ ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายทุกประการ โดยได้ทำการประชุมสภาสถาบันฯ ตามที่กฎหมายกำหนด อันมีผลทำให้การบริหารงานของสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน สามารถดำเนินการต่อไปได้โดยชอบด้วยกฎหมาย และไม่เกิดความเสียหายต่างๆ อันอาจจะส่งผลกระทบกับการเรียนการสอน
และ ในโอกาสเดียวกันนี้ก็ขอแสดงความยินดีต่อ รศ.ดร.เสถียร ธัญญศรีรัตน์ (เป็นผู้ที่ได้รับการสรรหาและอยู่ระหว่างเสนอการทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดี) ซึ่งสภาสถาบันฯ ได้มีมติแต่งตั้งให้กลับมาทำหน้าที่รักษาการแทนอธิการบดี ดังเดิมรวมทั้งขอขอบคุณ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ที่กรุณาให้คำแนะนำอันเป็นประโยชน์ทำให้สามารถดำเนินการประชุมสภาสถาบันเทคโนโลยี ได้อย่างเรียบร้อยและถูกต้องตามกฎหมายทุกประการ โดยมี นายพสุพัฒน์ สัมมากสิพงศ์ ประธานสภาคณาจารย์, และผู้ช่วยศาสตราจารย์มนัส ศรีสวัสดิ์ กรรมการสภาสถาบันและประธานพนักงาน, ร่วมรับมอบในโอกาสนี้ด้วย…

​คณะศิษย์เก่าช่างกลปทุมวัน

อ่านแล้ว164 times!

แบ่งปันข่าวนี้ ...
แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.