ร้อยเอ็ด ..ชู ข้าวหอมมะลิในพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ขับเคลื่อนการส่งเสริมอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร

แบ่งปันข่าวนี้ :

          ร้อยเอ็ด ..ชู ข้าวหอมมะลิในพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ขับเคลื่อนการส่งเสริมอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร

               เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้ นายชนาส ชัชวาลวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนโครงการการส่งเสริมอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร ของจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และที่ปรึกษาโครงการ เข้าร่วมประชุม ที่ห้องประชุมพระเวสสันดร ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด

              ทั้งนี้ ที่ประชุม ได้ ชู ! ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด ที่ พื้นที่มากที่สุด กว่า 1 ล้านไร่ โดยข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้เป็นหนึ่งในสินค้าข้าวที่ขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์สินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (Geographical Indications: GI) เมื่อปี 2549 ซึ่งการผลิตสินค้าข้าว GI ในแหล่งภูมิศาสตร์ที่ขึ้นทะเบียน เป็นการสร้างสินค้าข้าวที่มีเอกลักษณ์ต่างจากแหล่งผลิตอื่น จึงนับว่าเป็นโอกาสทางการค้า การตลาดรวมถึงเป็นการยกระดับสินค้าชุมชนให้เป็นสินค้าข้าวคุณภาพที่ได้มาตรฐานการผลิต สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคในด้านคุณภาพและความปลอดภัย เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน รวมถึงสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และผู้ประกอบการท้องถิ่น และที่สำคัญเป็นการสร้างความภาคภูมิใจในทรัพยากรที่มีในท้องถิ่น รักษาภูมิปัญญาดั้งเดิม และสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน

           โดยจังหวัดร้อยเอ็ด ได้ปลูกข้าวหอมมะลิ 105 จำนวน 2,494,433.39 ไร่ รับรองข้าวอินทรีย์ ปี 2560 – 2563 รวมทั้งสิ้น 103,085.50 ไร่  ผลการรับรองข้าวมาตรฐาน GAP ปี 2563 กลุ่มติดตาม จำนวน 59,760.50 ไร่ ซึ่งข้าวเหล่านี้ จะถูกนำมาผลิตข้าวคุณภาพดี เพื่อเพิ่มมูลค่าทางอาหาร  และผลิตภัณฑ์อื่นๆ โดยเปิดเป็นอุตสาหกรรมเกษตรและ อาหาร ณ บริเวณพื้นที่ทุ่งกุลาร้องให้ และจะเป็นโครงการทางการผลิต และโครงการการศึกษา สำหรับนักธุรกิจ นักศึกษา และผู้ที่สนใจ ต่อไป

อ่านแล้ว106 times!

แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.