พ่อเมืองสุโขทัย​จัดประชุมครั้งที่26เน้นมาตราการเข้ม จังหวัดสุโขทัยประชุมคณจัดะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสุโขทัย ครั้งที่ 26

แบ่งปันข่าวนี้ :

พ่อเมืองสุโขทัย​จัดประชุมครั้งที่26เน้นมาตราการเข้ม
จังหวัดสุโขทัยประชุมคณจัดะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสุโขทัย ครั้งที่ 26

วันนี้ (30 เมษายน 2564) เวลา 14.00 น. ที่ห้องประชุมคีรีมาศ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย นายวิรุฬ พรรณเทวี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธาน การประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสุโขทัย ครั้งที่ 26/2564 และคณะอํานวยการศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ครั้งที่ 26 ผ่านระบบประชุมทางไกล (Web Conference webex) ไปยังคณะกรรมการฯ และอำเภอทั้ง 9 อำเภอของจังหวัดสุโขทัย เพื่อพิจารณามาตรการเร่งด่วนในการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ฉบับที่ 34)

โดยที่ประชุมได้มีมติให้ยกเลิก ประกาศจังหวัด ฉบับที่ 32 และ ฉบับที่ 33 และมีมาตรการสำหรับผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด จํานวน 6 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร จังหวัดชลบุรี จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี และจังหวัดสมุทรปราการ เมื่อเดินทางเข้ามายังพื้นที่จังหวัดสุโขทัย ให้รายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่สาธารณสุข กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง หรือตํารวจ ในเขตพื้นที่ และกรอกแบบฟอร์ม SAVE สุโขทัย ทันที จากนั้นเข้ารับการประเมินความเสี่ยงจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุข หากเจ้าหน้าที่ประเมินแล้วว่าเสี่ยงสูง ให้เข้ารับการตรวจหาเชื้อและให้ทําการกักตัว ณ เคหสถาน หรือที่พํานักของบุคคลนั้น และห้ามออกนอกสถานที่ดังกล่าวจนกว่าจะพ้นกําหนด 14 วัน สำหรับพื้นที่ควบคุมสูงสุด 44 จังหวัด รายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่สาธารณสุข กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง หรือตํารวจ ในเขตพื้นที่และกรอกแบบฟอร์ม SAVE สุโขทัยทันที และสังเกตอาการตนเอง เป็นระยะเวลา ๑๔ วัน นับแต่วันที่เดินทางเข้ามาจังหวัดสุโขทัย

รวมทั้งมีมติให้ปิดสถานบริการหรือสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในพื้นที่จังหวัดสุโขทัยเป็นการชั่วคราว จนถึงวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 สถานบริการ สถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ สถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ สถานประกอบกิจการอาบน้ํา สถานประกอบกิจการอาบอบนวด หรือสถานที่อื่นที่มีลักษณะคล้ายกัน ฟิตเนส สระว่ายน้ํา สถานที่เล่นสนุกเกอร์ บิลเลียด เครื่องเล่นตู้เกม เครื่องเล่น ร้านเกม สวนน้ําและสวนสนุก และร้านอินเทอร์เน็ต สนามมวย สนามฝึกซ้อมมวย สนามชนโค สนามชนไก่ สนามซ้อมประลองไก่ สนามกัดปลา รวมถึงสนามซ้อม สนาม ประกวด สนามแข่งขัน สนามฝึกซ้อมสัตว์ หรือกิจกรรมอื่นในทํานองเดียวกัน สถาบันกวดวิชา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สถานรับเลี้ยงเด็กทุกแห่ง และโรงภาพยนตร์

สำหรับการจําหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม ให้บริโภคอาหารและเครื่องดื่มในร้านได้ไม่เกินเวลา 21.00 น. และให้จําหน่ายอาหารและเครื่องดื่มได้จนถึงเวลา 23.00 น.ในลักษณะของการนําไปบริโภคที่อื่นการจําหน่ายสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ สําหรับร้านอาหารหรือสถานที่จําหน่ายสุรา ห้ามการ บริโภคสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในร้านด้วย

ทั้งนี้สามารถอ่านประกาศจังหวัดสุโขทัย เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (ฉบับที่ 34) อย่างละเอียดได้ที่ Facebook Page สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุโขทัย
กิตติ​ พร​ดวงจันทร์​สุโขทัย​

อ่านแล้ว367 times!

แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.