ร้อยเอ็ด…จัดสัมมนา การบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมาธิการการกระจายอำนาจ การปกครองส่วนท้องถิ่น และการบริหารราชการรูปแบบพิเศษสภาผู้แทนราษฎร

แบ่งปันข่าวนี้ :
แบ่งปันข่าวนี้ ...

ร้อยเอ็ด…จัดสัมมนา การบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมาธิการการกระจายอำนาจ การปกครองส่วนท้องถิ่น และการบริหารราชการรูปแบบพิเศษสภาผู้แทนราษฎร
วันที่ 4 เมษายน 2564 เวลา 09.30 น. นายอนุรักษ์ จุรีมาศ ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ การกระจายอำนาจ การปกครองส่วนท้องถิ่น และการบริหารราชการรูปแบบพิเศษ เป็นประธานเปิดการสัมมนา การบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมาธิการการกระจายอำนาจ การปกครองส่วนท้องถิ่น และการบริหารราชการรูปแบบพิเศษสภาผู้แทนราษฎร ณ ศูนย์ประชุมสาเกต ฮอลล์ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี นายชนาส ชัชวาลวงศ์ รองผู้ว่าจังหวัดร้อยเอ็ด, นายสนอง ดลประสิทธิ์ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ด, นายอินศร อุ่นใจ ท้องถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ด เข้าร่วมเป็นเกียรติ มีผู้บริหารท้องถิ่น ในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดเข้าร่วมสัมนา
นายอนุรักษ์ จุรีมาศ กล่าวว่า คณะกรรมาธิการการกระจายอำนาจ การปกครองส่วนท้องถิ่น และการบริหารราชการรูปแบบพิเศษ สภาผู้แทนราษฎร ซึ่งมีอำนาจหน้าที่กระทำกิจการ พิจารณาสอบหาข้อเท็จจริง หรือศึกษาเรื่องใดๆ ที่เกี่ยวกับการบริหารราชการและการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่ องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น และการบริหารราชการรูปแบบพิเศษ ตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2562 ข้อ 90 (19) ประกอบกับบทบัญญัติของ รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันได้กำหนดหลักการสำคัญเกี่ยวกับ การกระจายอำนาจ รูปแบบ โครงสร้าง หน้าที่ และอำนาจการบริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การมีส่วนร่วมของประชาชน การกำกับดูแล การบริหารงานบุคคล รายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษไว้อย่างชัดเจน คณะกรรมาธิการฯ จึงได้ดำเนินการจัดสัมมนาครั้งนี้ขึ้น เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชน เกี่ยวกับการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาและข้อเสนอแนะจากบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อประกอบการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธิการตามหน้าที่และอำนาจ
ทั้งนี้ คณะกรรมาธิการฯ พร้อมรับฟังความคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมสัมนาเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในด้านต่างๆ เพื่อดำเนินการผลักดันให้เกิดการพัฒนาการปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างแท้จริง

///////////
ธนากร ฉากจินดา ภาพ
คมกฤช พวงศรีเคน ข่าว
พรเกียรติ พัวนิรันกูล บก.ข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ด

อ่านแล้ว177 times!

แบ่งปันข่าวนี้ ...
แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.