ร้อยเอ็ด…จังหวัดร้อยเอ็ด จัดงานวันแห่งครอบครัว วันผู้สูงอายุและสมัชชาครอบครัว ภายใต้แนวคิด ผู้สูงวัยผูกพัน สานสัมพันธ์ครอบครัว เนื่องในเทศกาลปีใหม่ไทย ประจำปี 2564

แบ่งปันข่าวนี้ :
แบ่งปันข่าวนี้ ...

เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานการจัดงานวันแห่งครอบครัว วันผู้สูงอายุและสมัชชาครอบครัว ภายใต้แนวคิด ผู้สูงวัยผูกพัน สานสัมพันธ์ครอบครัว เนื่องในเทศกาลปีใหม่ไทย ประจำปี 2564 ณ ห้องประดับฟ้า โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้น จังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วย ทันตแพทย์หญิงศิริรัตน์ ศิริมาศ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และคณะทำงานศูนย์ครอบครัวในชุมชน คณะกรรมการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ เข้าร่วมกิจกรรม
นางมนัสนันท์ ศุภพิทักษ์สกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า การจัดงานในครั้งนี้เนื่องจาก วันที่ 13 เมษายน ของทุกปีเป็นวันผู้สูงอายุและมติคณะรัฐมนตรีกำหนดให้วันที่ 14 เมษายน ของทุกปีเป็นวันครอบครัว ดังนั้น สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดร้อยเอ็ด จึงกำหนดการจัดงานวันครอบครัวและวันผู้สูงอายุเพื่อให้ประชาชนตระหนักและเล็งเห็นความสำคัญของผู้สูงอายุและสถาบันครอบครัว อีกทั้งสนับสนุนให้สมาชิกในครอบครัวมีกิจกรรมร่วมกัน เข้าใจบทบาทหน้าที่สภาพความเปลี่ยนแปลงของชุมชน สังคม ประเทศชาติ รวมถึงรณรงค์ให้ภาครัฐและเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาครอบครัวมากยิ่งขึ้น จากการดำเนินการดังกล่าวจะช่วยให้ครอบครัวเข้มแข็ง ชุมชน สังคมทุกภาคส่วนมีความร่วมมือกันมากยิ่งขึ้น
กิจกรรมประกอบด้วย การมอบรางวัลเชิดชูเกียรติสตรีที่ได้รับคัดเลือกเป็นแม่ดีเด่นแห่งชาติประจำจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปี 2563 จำนวน 2 คน การมอบรางวัลอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ดีเด่นประจำเดือนระดับภาค ซึ่งจังหวัดร้อยเอ็ดมีผู้ได้รับรางวัลระดับชมเชย จำนวน 2 ราย ผู้สูงอายุที่ได้บำเพ็ญประโยชน์และเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม จำนวน 2 ราย การรดน้ำขอพรผู้สูงอายุในช่วงเทศกาลปีใหม่ไทยตามประเพณี นำโดยผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วยยายกเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด และการจัดนิทรรศการแสดงผลงานศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต และส่งเริมอาชีพผู้สูงอายุ มีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 245 คน


//////
คมกฤช พวงศรีเคน ข่าว/ภาพ
พรเกียรติ พัวนิรันกูล บก.ข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ด

อ่านแล้ว87 times!

แบ่งปันข่าวนี้ ...
แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.