ร้อยเอ็ด…จัดพิธีลงนามทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) และจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอโพนทอง ณ หอประชุมอำเภอโพนทอง

แบ่งปันข่าวนี้ :
แบ่งปันข่าวนี้ ...
     ร้อยเอ็ด…จัดพิธีลงนามทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) และจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอโพนทอง ณ หอประชุมอำเภอโพนทอง
     วันที่ 19 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายเธียรชัย พุทธรังษี เป็นประธานในพิธีลงนามทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) และจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอโพนทอง ณ หอประชุมอำเภอโพนทอง อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี นายอานพ ศรีบุญลือ นายอำเภอโพนทอง นายกัมปนาท โกวิทางกูร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพนทอง ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาคประชาชน เข้าร่วมเป็นสักขีพยาน
    นายอานพ ศรีบุญลือ นายอำเภอโพนทอง กล่าวว่า อำเภอโพนทองได้แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต ระดับอำเภอ (พชอ.)อำเภอโพนทองและมีการกำหนดวาระอำเภอโพนทองที่ต้องดำเนินการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอำเภอโพนทอง จำนวน 2 ประเด็นหลัก คือการแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม และปัญหาด้านวัยรุ่น ๕ ประเด็น ย่อย คือวัยรุ่นวัยใสไม่เสพไม่ท้อง อุบัติเหตุ ขยะ เกษตรอินทรีย์ และอาหารปลอดภัย ผลการดำเนินงานที่ผ่านมาทำให้เกิด พชต.ต้นแบบ ในหลายพื้นที่ ซึ่งได้นำผลงานมาแสดงในวันนี้ ในปี งบประมาณ 2564 พชอ.อำเภอโพนทองได้กำหนดขับเคลื่อนนโยบายต่อเนื่องและมีการกำหนดนโยบายเพิ่มเติมเพื่อแก้ไขปัญหาในพื้นที่และทันต่อสถานการณ์ปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลง คือ นโยบาย วิถีชีวิตใหม่ ไทโพนทอง EEC Model นโยบายดังกล่าวเป็นการแก้ไขปัญหา จากสภาพปัญหาจริง ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยการบูรณาการจากทุกภาคส่วน ในปีที่ผ่านมา จะเป็นการประกาศวาระ คนโพนทองร่วมใจ ป้องกันภัยจากอุบัติเหตุจราจร เป็นการเพื่อประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญในการแก้ไขอุบัติเหตุจราจร ซึ่งถือเป็นเรื่องที่ทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกันถึงจะประสบผลสำเร็จ
  ผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ประกอบด้วย การออกบูธนิทรรศการจากเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสถานศึกษา พร้อมรับชมการแสดงจากวิทยาลัยการอาชีพโพนทอง และโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา


ธนากร ฉากจินดา ภาพ
คมกฤช พวงศรีเคน ข่าว/บก.ข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ด

อ่านแล้ว68 times!

แบ่งปันข่าวนี้ ...
แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.