ร้อยเอ็ด ชาวดินจังหวัดร้อยเอ็ด จัดอบรม โครงการ ส่งเสริมธรรมาภิบาล และต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพื่อให้ห่างไกลจากภัยทุจริต

แบ่งปันข่าวนี้ :
แบ่งปันข่าวนี้ ...
  ร้อยเอ็ด ชาวดินจังหวัดร้อยเอ็ด จัดอบรม โครงการ ส่งเสริมธรรมาภิบาล และต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพื่อให้ห่างไกลจากภัยทุจริต
      เมื่อวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2564 เวลา 08.30 น. นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้ นาย สมชัย คล้ายทับทิม รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดการอบรม โครงการ "ส่งเสริมธรรมาภิบาล และต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ" สำนักงานที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ ห้องสัตบุศย์ โรงแรมสาเกตฮอลล์ ตำบลเหนือเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด เจ้าพนักงานที่ดินอำเภอ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดเข้าร่วมอบรม 
      นายสมใจ เหมากระโทก เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า การจัดโครงการ ส่งเสริมธรรมาภิบาล และต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ" ได้จัดขึ้นตามนโยบายของกรมที่ดิน เพื่อขับเคลื่อนในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ซึ่งกรมที่ดินมีโครงสร้างการบริหารงานทั้งส่วนกลาง และส่วนภูมิภาคมีสำนักงานที่ดินทั่วประเทศให้บริการประชาชนทั้งในด้านการออกเอกสารสิทธิในที่ดิน งานทะเบียนที่ดิน

และงานรังวัดที่ดิน ซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับสิทธิประโยชน์ของประชาชน จึงจำเป็นที่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานจะต้องได้รับการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับภัยของการทุจริต เจ้าหน้าที่ของรัฐจะต้องร่วมมือต้านการทุจริต การป้องกันการทุจริต และปฏิบัติงานด้วยความถูกต้อง โปร่งใส และเป็นธรรม สร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนที่มาใช้บริการ
มีผู้เข้าร่วมรับการฝึกอบรม เป็นเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด เจ้าพนักงานที่ดิน เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด สาขา เจ้าพนักงานที่ดินอำเภอ และเจ้าหน้าที่ในสังกัด รวมจำนวนทั้งสิ้น 70 คนโดยมีวิทยากรผู้มีความรู้ความชำนาญ จากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ จังหวัดร้อยเอ็ด
//////

คมกฤช พวงศรีเคน ข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ด

อ่านแล้ว74 times!

แบ่งปันข่าวนี้ ...
แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.