มทร.สุวรรณภูมิจัดเวทียกระดับเศรษฐกิจชุมชนบนฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

แบ่งปันข่าวนี้ :
แบ่งปันข่าวนี้ ...

มทร.สุวรรณภูมิจัดเวทียกระดับเศรษฐกิจชุมชนบนฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) จัดโครงการการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อชุมชนสังคม เพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในโอกาสเฉลิมพระเกียรติฯ ตามโครงการความร่วมมือระหว่าง สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กับ กองอำนวยการกำลังรักษาความมั่นคงภายใน (กอ.รมน.) รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติ บุญเลิศนิรันดร์ รองอธิการบดี มทร.สุวรรณภูมิ ในฐานะหัวหน้าโครงการ กล่าวว่า โครงการนี้เป็นกิจกรรมเวทีคืนข้อมูลอัตลักษณ์ของชุมชนและการถ่ายทอดเทคโนโลยี พร้อมบรรยายสะท้อนแนวคิด การยกระดับเศรษฐกิจชุมชนบนฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ให้กับผู้นำชุมชน ประธานกลุ่มเกษตรกร กลุ่มแปรรูป และกลุ่มท่องเที่ยว โดยมีนักวิจัยจากคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ร่วมถ่ายทอดเทคโนโลยีในครั้งนี้ ได้แก่ อาจารย์เสน่ห์ บัวสนิท รองคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ให้ความรู้เรื่องการแปรรูปผลิตภัณฑ์ในชุมชน และรองศาสตราจารย์ ดร.สุชาดา บุญเลิศนิรันดร์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาพืชศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ให้ความรู้เรื่องการเกษตรที่ดีสำหรับการปลูกข้าวโพดเทียน พันธุ์เทียนอยุธยา 60 อาจารย์จันทร์เพ็ญ บุตรใส ให้ความรู้เรื่องการแปรรูปผลิตภัณฑ์ข้าวโพด เมื่อวันที่ 4-6 มีนาคม 2564 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ตำบลหนองหว้า อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว

อ่านแล้ว190 times!

แบ่งปันข่าวนี้ ...
แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.