บ้านเจริญกรุง ปปร.24 จัดนิทรรศการ “Abstract & Autistic” ในโครงการ Find Arts ค้นหาศักยภาพต่อยอด ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างรายได้ ผู้มีภาวะออทิสติก

แบ่งปันข่าวนี้ :
แบ่งปันข่าวนี้ ...

บ้านเจริญกรุง ปปร.24 จัดนิทรรศการ “Abstract & Autistic” ในโครงการ Find Arts ค้นหาศักยภาพต่อยอด ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างรายได้ ผู้มีภาวะออทิสติก

วันที่ 2 มีนาคม 2564  เวลา 16.00 น. ณ ชั้น 5 ศูนย์การค้า The Street รัชดา  นายจุติ   ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้เป็นประธานเปิดงานนิทรรศการ Abstract & Autistic ในโครงการFind Arts ค้นหาศักยภาพต่อยอด ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างรายได้ ผู้มีภาวะออทิสติก ซึ่งจัดโดย  นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 24 (ปปร.24) กลุ่มบ้านเจริญกรุง สถาบันพระปกเกล้า ร่วมกับ กลุ่มศิลปินจิตรกร แนวนามธรรม (Abstract) และ มูลนิธิออทิสติกไทย  พร้อมมอบเกียรติบัตรแก่ เยาวชนผู้มีภาวะออทิสติกที่เข้าร่วมโครงการจำนวน 12 คน ทั้งนี้โครงการ Find Arts เป็นโครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการ ที่มีกระบวนการจับคู่ระหว่างศิลปินมืออาชีพ 10 คน กับ ผู้มีภาวะออทิสติก โดยอาศัยการศึกษาแนวทางงานศิลปะของผู้มีภาวะออทิสติกแต่ละท่าน เพื่อดึงเอาศักยภาพเฉพาะตัวมาพัฒนางานศิลปะในรูปแบบนามธรรม (Abstract) ต่อยอด ยกระดับให้เป็น “ศิลปินหรือจิตรกร” มืออาชีพ โดยผลงานที่ผ่านการยกระดับศักยภาพนำมาจัดแสดงภายใต้ Concept “Abstract & Autistic” ระหว่างวันที่  2 มีนาคม 2564 ถึง วันที่ 9 มีนาคม 2564 ณ ชั้น 4 ศูนย์การค้า The Street รัชดา  เพื่อยกระดับและพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ในด้านศิลปะของผู้มีภาวะออทิสติก รวมถึงการสร้างมูลค่างานศิลป์รูปแบบร่วมสมัยให้อยู่ในระดับสากล ตลอดจนสร้างรายได้ ลดความเหลื่อมล้ำให้แก่เยาวชนผู้ด้อยโอกาสให้ดำรงชีพและอยู่ในสังคมได้อย่างภาคภูมิใจ

พร้อมกันนี้  ได้มีการมอบโล่และประกาศเกียรติคุณ จาก ฯพณฯ ชวน หลีกภัย  ประธานรัฐสภา และ ประธานสภาสถาบันพระปกเกล้า โดย ศาสตราจารย์ วุฒิสาร ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า แก่ศิลปินที่มาสนับสนุนการอบรม คือ อ.เสนีย์  แช่มเดช อ.ชลัช ฉวีสุข อ.กำศักดิ์ อติพิบูลย์สิน อ.โอภาส โชติพันธวานนท์ อ.อลงกรณ์ หล่อวัฒนาอ.ห่มสวรรค์ อู่ม่านทรัพย์ อ.กุลเชษฐ์ ขาวไชยมหา อ.พระนาย เกษมถาวรศิลป์ อ.สุนิษา อัศวินรุ่งโรจน์ และ อ.วีวี่ไวโอเล็ต พลฤทธิ์  และเยาวชนที่มาเข้าร่วมโครงการ 

โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษา คือ ศาสตราจารย์ วุฒิสาร ตันไชย  รศ.ดร.อรทัย  ก๊กผล และรายชื่อ คณะนักศึกษากลุ่มบ้านเจริญกรุง หลักสูตร ปปร. รุ่น 24 สถาบันพระปกเกล้า  คือ 1.นายเกียรติภูมิ  แสงศศิธร อธิบดีศาลปกครองนครราชสีมา  2.นายเฉลียว เกาะแก้ว สมาชิกวุฒิสภา 3.นายศักดา วิเชียรศิลป์  อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล 4.  นางสาวจิราพร สินธุไพร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 5.นายวรภพ วิริยะโรจน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฏร   6 พล.ต.ต.ณฐพล  แสวงกิจ  รองผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง 7. นายปรเมศวร์  ศิริรัตน์  ผู้อำนวยการกศน.กรุงเทพ 8.นางกรรณิการ์ เฉิน รองผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์  9. ดร.จินตนันท์  ชญาต์รศุภมิตร รองประธานมูลนิธิพิทักษ์และคุ้มครองเด็ก 10. นายประสิทธิ์  รักสลาม เลขาธิการมูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย 11. นายพรพล  สุวรรณมาศ  กรรมการ บมจ.ทีพีไอ โพลีน 12. นางสาวเนติรัด  สังข์งาม กรรมการบริษัท บมจ.เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ 13. ดร.กรัณย์  สุทธารมณ์ คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  และ 14.นายคุณากรณ์   สร้างศรีวงศ์  กรรมการผู้จัดการ บจ.เจบีพี โซลูชั่น

นิทรรศการ Find Arts เปิดให้เข้าชมได้ตั้งแต่วันที่ 2-9 มีนาคม 2564 ณ บริเวณจัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. ชั้น 6 The Street Rachada ผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 025779970 หรือ FB NSMScienceSquare

#สถาบันพระปกเกล้า  #ปปร.24  #Artstorybyautisticthai #Autistic #Find Arts  #NSMScienceSquare #จัตุรัสวิทยาศาสตร์ #อพวช.

อ่านแล้ว164 times!

แบ่งปันข่าวนี้ ...
แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.