ร้อยเอ็ด… สมาพันธ์สมาคมครูแห่งประเทศไทย (ส.ค.ท.) และองค์กรเครือข่าย 4 ภูมิภาค จัดประชุมสัญจร ที่ จังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมแถลงการณ์ เรื่อง 5 คุณสมบัติ ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ สมาพันธ์สมาคมครูแห่งประเทศไทย (ส.ค.ท.) และองค์กรเครือข่าย 4 ภูมิภาคประกอบด้วยสหพันธ์ครูภาคเหนือ ชมรมครูภาคกลาง ชมรมครูประชาบาลภาคตะวันออกเฉียงเหนือและสมาพันธ์ครูภาคใต้ จัดประชุมสัญจร ที่ จังหวัดร้อยเอ็ด

แบ่งปันข่าวนี้ :
แบ่งปันข่าวนี้ ...
   

พรรคครูไทยเพื่อประชาชน เป็นประธานการจัดประชุมสัญจร ของสมาพันธ์สมาคมครูแห่งประเทศไทย และองค์กรเครือข่าย 4 ภูมิภาคประกอบด้วยสหพันธ์ครูภาคเหนือ ชมรมครูภาคกลาง ชมรมครูประชาบาลภาคตะวันออกเฉียงเหนือและสมาพันธ์ครูภาคใต้ ได้จัดประชุมสัญจร ที่ โรงแรมธนินธรกรีนปาร์ค อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี ดร.วีระบูล เสมาทอง ประธานสมาพันธ์สมาคมครูแห่งประเทศไทย นายวิสัย เขตสกุล เลขาธิการ นายธีระศักดิ์ สุวรรณปัญญา ประธานสมาพันธ์ครูภาคเหนือ นายประทุ ม เรืองฤทธิ์ ประธานสหพันธ์ครูภาคใต้ นายสิรภพ เพ็ชรเกตุ ประธานชมรมครูภาคกลาง นายพลชัย โสภากัณฑ์ ประธานชมรมครูประชาบาลภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นายประจวบ นาก้อนทอง นายกสมาคมครูจังหวัดร้อยเอ็ด นายสิงขร ริโยธา ประธานสมาคมครู จังหวัดร้อยเอ็ด นายเสนอ แสนคำ รอง ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 นายสกล ไชยธงรัตน์ รอง ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 นายอาวุธ ทองนุ รอง ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 คณะผู้บริหารสถานศึกษา และนักบริหารการศึกษา เข้าร่วมประชุม
โดย ที่ประชุมมีความห่วงใยต่อสถานการณ์ทางการเมืองภายในประเทศเป็นอย่างยิ่ง ต่อกรณีนายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการพ้นจากตำแหน่ง ทางสมาพันธ์สมาคมครูแห่งประเทศไทยจึงมีมติข้อเสนอคุณสมบัติของผู้ที่มีความเหมาะสม ที่จะดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ จึงเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีในฐานะผู้รับผิดชอบ ได้โปรดพิจารณาแต่งตั้งผู้ที่มีความเหมาะสมให้ดำรงตำแหน่ง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีเหตุผลและความจำเป็นดังนี้
เหตุผลและความจำเป็น กระทรวงศึกษาธิการเป็นกระทรวงสำคัญยิ่ง โดยที่กฎหมายรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560 มาตรา 54 กำหนดให้รัฐต้องดำเนินการให้ประชาชน ได้รับการศึกษา อบรม ให้เกิดความรู้คู่คุณธรรม ปรับปรุงการศึกษาให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจและสังคม สร้างเสริมความรู้และปลูกฝังจิตสำนึกที่ถูกต้อง เกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ตลอดจนศึกษา ค้นคว้า วิจัยในศิลปะวิทยาการต่างๆ เร่งรัดการศึกษาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศ พัฒนาวิชาชีพครูและส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นศิลปะ และวัฒนธรรมของชาติ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาคนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ให้มีคุณลักษณะที่ดี มีสมรรถนะที่จำเป็นของคนในศตวรรษที่ 21 เพื่อเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพในประชาคมโลก พร้อมได้แถลงการณ์ โดย ดร.วีระบูล เสมาทอง ประธานสมาพันธ์สมาคมครูแห่งประเทศไทย และคณะ เรื่อง 5 คุณสมบัติ ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประกอบด้วย

 1. มีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริตโปร่งใส ตรวจสอบได้
 2. มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ทางด้านการศึกษา
 3. เป็นผู้มีความมุ่งมั่นที่จะสืบทอดเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการปฏิรูปการศึกษา การจัดการศึกษาที่มีคุณภาพเพื่อปวงชนชาวไทย
 4. ให้ความสำคัญของวิชาชีพครู ต้องเป็นวิชาชีพควบคุม วิชาชีพชั้นสูง มีสภาวิชาชีพ มาตรฐานวิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพ เพื่อเป็นหลักประกัน สร้างความเชื่อมั่นต่อประชาชนและสังคม
 5. ใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ ปกป้องสิทธิขั้นพื้นฐานเด็กไทย ตามหลักสิทธิมนุษยชน เชื่อมั่นและศรัทธาในระบอบประชาธิปไตยสากล
  ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ต่อประเทศชาติและประชาชน จึงขอเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรี ได้ให้ความสำคัญ ในการพิจารณาบุคคล ที่มีความเหมาะสม ในการดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ตามข้อเสนอของสมาพันธ์สมาคมครูแห่งประเทศไทยต่อไป
  /////
  ธนากร ฉากจินดา ภาพ
  คมกฤช พวงศรีเคน ข่าว
  จิดาภา แก่นนาคำ บก.ข่าว
  สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ด

อ่านแล้ว216 times!

แบ่งปันข่าวนี้ ...
แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.