ร้อยเอ็ด….จัดงานวันคนพิการสากล ประจำปี 2563 ครั้งที่ 2 ภายใต้แนวคิด สร้างคืนสังคมให้ดีกว่า มุ่งสู่สังคมชีวิตวิถีใหม่หลังโควิด – 19 สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

แบ่งปันข่าวนี้ :
แบ่งปันข่าวนี้ ...
  ร้อยเอ็ด….จัดงานวันคนพิการสากล ประจำปี 2563 ครั้งที่ 2 ภายใต้แนวคิด สร้างคืนสังคมให้ดีกว่า มุ่งสู่สังคมชีวิตวิถีใหม่หลังโควิด - 19 สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน  
   เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.30 น. นายสมชัย คล้ายทับทิม รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดงานวันคนพิการสากล จังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปี 2563 ครั้งที่ 2 ณ หอประชุมอำเภอโพนทอง ที่ว่าการอำเภอโพนทอง ตำบลแวง อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วย นางมนัสนันท์ ศุภพิทักษ์สกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด และอำเภอ เข้าร่วมกิจกรรม 
   นางมนัสนันท์ ศุภพิทักษ์สกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า สืบเนื่องจากองค์การสหประชาชาติได้ประกาศให้ วันที่ 3 ธันวาคม ของทุกปีเป็นวันคนพิการสากล เพื่อเป็นการรำลึกถึง วันที่สมัชชาใหญ่แห่งองค์การสหประชาชาติ ได้รับรองแผนปฏิบัติการโลกว่าด้วยเรื่องคนพิการ เพื่อให้คนพิการ ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม มีโอกาสได้แสดงศักยภาพให้สังคมประจักษ์ ซึ่งทำให้สังคมเกิดเจตคติเชิงสร้างสรรค์ต่อคนพิการและความพิการ ให้เกิดการยอมรับคนพิการในฐานะ ที่เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าของสังคมสำหรับวันคนพิการสากลในปี 2563 นี้ องค์การสหประชาชาติได้กำหนดประเด็นหลักคือสร้างคืนสังคมให้ดีกว่า มุ่งสู่สังคมชีวิตวิถีใหม่หลังโควิด - 19 สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยการกำหนดทิศทางและแนวทางการ ลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นรวมไปถึงการฟื้นฟูสภาพเศรษฐกิจ สังคมของประเทศ โดยคำนึงถึงทุกกลุ่มคนในสังคม ซึ่งรวมถึงคนพิการจะต้องสามารถเข้าถึงสิทธิ์ได้ อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดร้อยเอ็ด จึงได้จัดงานวันคนพิการสากลจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปี 2563 ขึ้น จำนวน 3 ครั้ง โดยครั้งที่ 1 จัดเมื่อวันอังคารที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุมมหาวิทยาลัยมหามงกุฎราชวิทยาลัยวิทยาเขตร้อยเอ็ด และในครั้ง เป็นการจัดครั้งที่ 2 ในห้องประชุมอำเภอโพนทอง ตำบลแวง อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งประกอบด้วยคนพิการ ผู้ดูแลคนพิการ และบุคคลทั่วไป กลุ่มเป้าหมายจำนวน 200 คน โดยเน้นประเด็น ให้คนพิการและผู้ดูแลคนพิการ มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม 
  กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การแสดงรำวง คองก้า โดยผู้พิการอาวุโส การมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่คนพิการดีเด่น จำนวน 3 คน  การจับฉลากมอบของรางวัลพิเศษแก่คนพิการที่มาร่วมงาน การออกบูธนิทรรศการแสดงผลงานด้านคนพิการ การสาธิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของคนพิการ และแสดงความสามารถของคนพิการ 

//////
ธนากร ฉากจินดา ภาพ
คมกฤช พวงศรีเคน ข่าว
จิดาภา แก่นนาคำ บก.ข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ด

อ่านแล้ว88 times!

แบ่งปันข่าวนี้ ...
แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.