ร้อยเอ็ด…ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เยี่ยมชมศูนย์ฝึกอบรมโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล จุดที่ 4

แบ่งปันข่าวนี้ :
แบ่งปันข่าวนี้ ...

 ร้อยเอ็ด…ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เยี่ยมชมศูนย์ฝึกอบรมโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล จุดที่ 4
       วันเสาร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 14.00 น. ดร.มงคลชัย สมอุดร ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเยี่ยมชมศูนย์ฝึกอบรมโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล จุดที่ 4 ณ ศูนย์เรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่  ตามแนวพระราชดำริ (สวน ป่า นา น้ำ) วัดป่าดอนดู่ธรรมาราม  บ้านหนองหน่อง หมู่ที่5, 9 ตำบลอีง่อง  อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด   โดยได้เยี่ยมชมฐานเรียนรู้ต่าง ๆ พร้อมให้ข้อแนะนำและกำลังใจในการดำเนินงานตามโครงการ  โดยได้รับเมตตาจากพระธรรมธิติญาณ เจ้าอาวาสวัดบึงพระลานชัย พระอารามหลวง ประธานองค์อุปถัมภ์วัดป่าดอนดู่ธรรมาราม ร่วมสนธนาธรรม
       ในการนี้  นายสนอง ดลประสิทธิ์ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ด รต.อ.หญิงอรุณี อินทรมณี นายอำเภอจตุรพักตรพิมาน ทีมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอจตุรพักตรพิมาน ปลัดอำเภอประจำตำบลอีง่อง ผู้นำท้องที่/ท้องถิ่น ร่วมให้การต้อนรับ
ทั้งนี้ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอจตุรพักตรพิมาน Change for Good : องค์กรคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถี :

ธนากร ฉากจินดา ภาพ
คมกฤช พวงศรีเคน ข่าว
จิดาภา แก่นนาคำ บก.ข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ด

อ่านแล้ว84 times!

แบ่งปันข่าวนี้ ...
แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.