ร้อยเอ็ด…โรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์ พร้อมใจน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาล ที่ 9 มาประยุกต์ใช้แก่นักเรียน เพื่อสู้ภัยโควิด 19

แบ่งปันข่าวนี้ :
แบ่งปันข่าวนี้ ...
      ร้อยเอ็ด...โรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์ พร้อมใจน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาล ที่ 9 มาประยุกต์ใช้แก่นักเรียน เพื่อสู้ภัยโควิด 19 

  ที่ โรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์ อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด ดร.อัมพร กุลาเพ็ญ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา และคณะศึกษานิเทศก์  ได้เดินทางลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจการดำเนินกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ 9 เพื่อสู้ภัยโควิด 19  โดยมี นายวัฒนา  พลอาษา ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์ นายเจตวัตร สวัสดิ์พาณิชย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์ คณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษาร่วมให้การต้อนรับ

นายวัฒนา พลอาษา ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์ กล่าวว่า โรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์
เป็นโรงเรียนที่มีขนาดกลางประจำอำเภอ ซึ่งทางโรงเรียนได้รับความอนุเคราะห์ชนูปถัมภ์ จากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ได้ทรงจัดสร้างศูนย์ศิลปาชีพ ซึ่งถือได้ว่าเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญของโรงเรียน ทางโรงเรียนได้นำเอาหลักศูนย์การเรียนรู้ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาปรับใช้ ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้นำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน และนำมาปรับใช้ในทุกกลุ่มสาระ จนนำมาสู่งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ซึ่งเป็นโครงการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 27 “อิ่มท้อง สมองใส” โดยการนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ พร้อมสู้ภัยโรคติดเชื้อโควิด 19 ที่กำลังระบาดกันทั่วโลก

ด้าน นายเจตวัตร สวัสดิ์พาณิชย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์ กล่าวว่า การจัดการศึกษาโรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์ ได้น้อมนำเอาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของในหลวงรัชกาลที่ 9 นำมาใช้ในแนวทางการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียน โดยผนวกเข้ากับทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้เช่นการส่งเสริมให้นักเรียนเป็นผู้มีการเรียนรู้ อย่างรอบคอบ ระมัดระวัง คิดเป็น ทำเป็น และก็มีเหตุผล ส่งเสริมนักเรียนทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความซื่อสัตย์ สุจริต รับผิดชอบ ไม่เอาเปรียบผู้อื่น ส่งเสริมให้นักเรียนดูแลรักษาความสะอาด ใส่ใจสิ่งแวดล้อม และนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย ตามความต้องการและความเหมาะสมสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและสามารถดำรงตน อยู่ในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลง ได้อย่างมีความสุขและยั่งยืน

กิจกรรมในวันนี้ประกอบไปด้วย การฟังบรรยายจาก ดร.อัมพร กุลาเพ็ญ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา หลังจากนั้นได้เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เยี่ยมชมศูนย์ศิลปาชีพด้านการทอผ้า เยี่ยมชมสวนพฤกษศาสตร์เพื่อชีวิตที่พอเพียง และร่วมเดินชมแปลงเกษตรเศรษฐกิจพอเพียงที่เกิดจากฝีมือของนักเรียนโรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์

/////
ธนากร ฉากจินดา ภาพ
คมกฤช พวงศรีเคน ข่าว
จิดาภา แก่นนาคำ บรรณาธิการข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ด

อ่านแล้ว102 times!

แบ่งปันข่าวนี้ ...
แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.