ร้อยเอ็ด…จัดโครงการส่งเสริมแรงงาน ให้มีความสุขและทักษะในการประกอบอาชีพของตลาดแรงงานด้วยศาสตร์พระราชาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

แบ่งปันข่าวนี้ :
แบ่งปันข่าวนี้ ...
   ร้อยเอ็ด…จัดโครงการส่งเสริมแรงงาน ให้มีความสุขและทักษะในการประกอบอาชีพของตลาดแรงงานด้วยศาสตร์พระราชาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
     วันที่ 28 มกราคม 2564 เวลา 13.00 น. นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้นายชนาส ชัชวาลวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมแรงงานให้มีความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพที่เป็นความต้องการของตลาดแรงงาน ณ ห้องเอ็มแกรนด์ บอลรูม ชั้น1 โรงแรมเอ็ดแกรนด์ร้อยเอ็ด อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี นาง นวลจันทร์ ศรีมงคล พัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด นางราณี วงศ์ลุน ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วยแกนนำหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดร้อยเอ็ด เข้าร่วมกิจกรรม
     นายชนาส ชัชวาลวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า จังหวัดร้อยเอ็ด ได้มอบหมายให้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด ดำเนินโครงการส่งเสริมแรงงานให้มีความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพที่เป็นความต้องการของตลาดงานกิจกรรม เสริมสร้างตำบลเข้มแข็งด้วยศาสตร์พระราชาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาตนเองครอบครัว และชุมชน อย่างมีทิศทางที่สอดคล้องตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีการบริหารจัดการศักยภาพ และบริบทของชุมชน พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และพัฒนาเป็นศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ให้เป็นศูนย์เรียนรู้สมบูรณ์แบบ 
       กิจกรรมประกอบด้วย การพัฒนาศักยภาพแกนนำหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดร้อยเอ็ด มี กระบวนการขับเคลื่อนงานตามโครงการฯ ให้กับแกนนำหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วยแกนนำหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 40 หมู่บ้าน ๆ ละ 5 คน รวมทั้งหมด 200 คน ดำเนินการระหว่างวันที่ 28-29 มกราคม รวมระยะเวลา 2 วัน 

/

////
ธนากร ฉากจินดา ภาพ
คมกฤช พวงศรีเคน ข่าว
จิดาภา แก่นนาคำ บรรณาธิการข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ด

อ่านแล้ว128 times!

แบ่งปันข่าวนี้ ...
แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.