ร้อยเอ็ด จัดโครงการ“จอบแรก เอามื้อสามัคคี โคก-หนอง-นา โมเดล สวน ป่า นา น้ำ วัดป่าดอนดู่ธรรมาราม บ้านหนองหน่อง ตำบลอีง่อง อำเภอจตุรพักตรพิมาน

แบ่งปันข่าวนี้ :
แบ่งปันข่าวนี้ ...

ร้อยเอ็ด จัดโครงการ“จอบแรก เอามื้อสามัคคี โคก-หนอง-นา โมเดล สวน ป่า นา น้ำ วัดป่าดอนดู่ธรรมาราม บ้านหนองหน่อง ตำบลอีง่อง อำเภอจตุรพักตรพิมาน
วันที่ 27 มกราคม 2564 เวลา 08.00 น.นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดมอบหมายให้ นายชนาส ชัชวาลวงษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในกิจกรรมจอบแรก@ร้อยเอ็ดสามัคคี โคก-หนอง-นา ณ ศูนย์เรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริ (สวน ป่า นา น้ำ)วัดป่าดอนดู่ธรรมาราม บ้านหนองหน่อง หมู่ที่ 9 ตำบลอีง่อง อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีนางนวลจันทร์ ศรีมงคล พัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด นายธนิต มยูขโชติ นายอำเภอจตุรพักตรพิมาน พันเอก ภูวเดช อุทัยพรหม รองเสนาธิการ มณฑลทหารบกที่27 นายสมเกียรติ ชัยคณารักษ์กูล ประธานกรรมการบริษัทประชารัฐรักสามัคคีร้อยเอ็ด (วิสาหกิจเพื่อสังคม) พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
นายชนาส ชัชวาลวงษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า การขับเคลื่อนกิจกรรมโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” กิจกรรม “จอบแรก @ 101 เอามื้อสามัคคี โคก หนอง นา” เป็นกิจกรรมที่ดี ที่ส่งเสริมให้คนมีความรัก ความสามัคคี ความร่วมแรง ร่วมใจ ในการพัฒนาชุมชนโดยไม่มีการจ้างแรงงาน เป็นการ “เอาแรง” หรือ“การลงแขก” ซึ่งเป็นวัฒนธรรมดั้งเดิมของชุมชนชาวไทยที่สืบทอดต่อๆ กันมา และในปัจจุบันเริ่ม ห่ายหายไปจากสังคมไทย กิจกรรม “จอบแรก @ 101 เอามื้อสามัคคี โคก หนอง นา”จึงเป็นกิจกรรมที่ดี ที่ควรอนุรักษ์ไว้ เพื่อพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง และสามารถพึ่งตนเองได้ในอนาคต เป็นวิถีชีวิตและอันดีงามของชาวบ้านให้คงอยู่กับชาวบ้านตลอดไป รวมทั้งเป็นการขับเคลื่อนกิจกรรมโคก-หนอง-นา โมเดลให้เป็นจุดตัวอย่างเป็นต้นแบบในการบริหารจัดการพื้นที่การเกษตรบริหารจัดการให้เกิดประโยชน์สูงสุด สร้างอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ แก้ไขปัญหาความยากจนของประชาชนและลดความเหลื่อมล้ำของคนในสังคมปรับปรุงพัฒนาสภาพแวดล้อมของชุมชนให้มีความสมดุลอย่างยั่งยืน ขยายผลแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ประชาชนได้น้อมนำไปปฏิบัติให้เป็นวิถีชีวิตและขับเคลื่อนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงให้เป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเป็นหมู่บ้านอยู่เย็นเป็นสุข อย่างยั่งยืน


///
ธนากร ฉากจินดา ภาพ
คมกฤช พวงศรีเคน ข่าว
จิดาภา แก่นนาคำ บก.ข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ด

อ่านแล้ว126 times!

แบ่งปันข่าวนี้ ...
แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.