แถลงข่าวเปิดตัวโครงการ “สมาคมประชาคมคนตาบอดไทยมอบแสงสว่างส่งพลังใจเพื่อคนตาบอดสู้ภัยโควิด 19”

แบ่งปันข่าวนี้ :
แบ่งปันข่าวนี้ ...

เปิดโครงการ “สมาคมประชาคมคนตาบอดไทยมอบแสงสว่างส่งพลังใจเพื่อคนตาบอดสู้ภัยโควิด 19” พก. ร่วมกับสมาคมประชาคมคนตาบอดไทย แถลงข่าวเปิดตัวโครงการช่วยเหลือคนตาบอด สู้ภัยโควิด-19 ระบาดระลอกใหม่

วันที่ 26 ม.ค. 2564 เวลา 14.30 น. ณ อาคารศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิก (APCD) ชั้น 1 บ้านราช วิถี กรุงเทพฯ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ร่วมกับสมาคมประชาคมคนตาบอดไทย จัดงานแถลงข่าวเปิดโครงการ “สมาคม ประชาคมคนตาบอดไทย มอบแสงสว่าง ส่งพลังใจ ช่วยเหลือคนตาบอดสู้ภัยโควิด-19” เพื่อช่วยเหลือคนพิการทางการเห็น (คนตาบอด) ทั่วประเทศ ที่ได้รับผลกระทบจากโรคระบาดไวรัสโคโรนา2019 (โควิด-19) ที่ระบาดระลอกใหม่ โดยมี นางสาวสราญภัทร อนุมัติราชกิจ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เป็นประธานในพิธีแถลงข่าวฯ และ นายพัฒน์ธนชัย สระกวี นายกสมาคมประชาคมคน ตาบอดไทยกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดทำโครงการฯ พร้อมด้วย ผู้แทนคนพิการทางการเห็นในสาขาอาชีพต่างๆ ผู้ช่วยคนพิการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงานแถลงข่าว

นางสาวสราญภัทรฯ กล่าวว่า กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์(พม.)โดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต คนพิการ (พก.) มีภารกิจสำคัญในการพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพเต็มศักยภาพและมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง สร้างเสริมการมีส่วนร่วมทางสังคมในทุกระดับ กับทุกภาคส่วน พัฒนาองค์ความรู้ ขีดความสามารถและระบบการบริหารจัดการด้านการพัฒนาสังคมคนพิการ การจัดระบบสวัสดิการสังคมที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย เพื่อให้ประชาชนมีหลักประกัน และมีความมั่นคงในชีวิต โดยเฉพาะอย่างยิ่งมุ่งเน้นให้คนพิการสามารถพึ่งพาตนเองได้ รวมถึงส่งเสริมและพิทักษ์สิทธิของคนพิการร่วมกับภาคีเครือข่าย องค์กรด้านคนพิการตลอดจนส่งเสริมการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากสื่อ สิ่งอำนวยความสะดวก และเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้คนพิการสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ เพราะเราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

ทั้งนี้ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด 19 ส่งผลกระทบต่อคนทั่วโลกและประเทศ ไทย ซึ่งในกลุ่มคนพิการ โดยเฉพาะคนพิการทางการเห็น หรือ คนตาบอด ที่ต้องใช้ชีวิตยากลาบากขึ้นกว่าคนทั่วไป ทางกระทรวงฯ ได้ ตระหนักในปัญหาที่เกิดขึ้น และได้ร่วมมือกับทุกฝ่ายอย่างเต็มที่ ในการที่จะช่วยเหลือเยียวยาคนพิการทุกคน ให้ดำรงตนอยู่ในสภาวการณ์ นี้ โดยนอกจากการช่วยเหลือบริการทางสังคมและสวัสดิการความช่วยเหลืออื่นจากรัฐแล้ว ยังได้ระดมความช่วยเหลือจากภาคประชาสังคม และองค์กรภาคเอกชนอื่นๆ และในวันนี้ สมาคมประชาคมคนตาบอดไทย เป็นอีกหนึ่งองค์กรที่ได้ดำเนินโครงการ “สมาคมประชาคมคนตา บอดไทย มอบแสงสว่าง ส่งพลังใจ ช่วยเหลือคนตาบอดสู้ภัยโควิด 19” เพื่อช่วยเหลือคนพิการทางการเห็นทั่วประเทศที่ได้รับผลกระทบจาก โรคระบาดโควิด-19 ที่มีการระบาดระลอกใหม่ ภายใต้มาตรการการป้องกันและควบคุมโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

นอกจากนี้ ภายในงาน ยังได้มีการสัมภาษณ์ตัวแทนคนพิการทางการเห็นที่ประกอบอาชีพในสาขาต่างๆ ได้แก่ นางมาตยา ล่อง กาศ หมอนวดคนตาบอด นายมนตรี บรรยาคา ศิลปินนักร้อง/นักดนตรีคนตาบอด นางสาวชญาณิชฐ์สว่างพิภพ อาชีพจาหน่ายสลากกิน แบ่งรัฐบาล ได้บอกเล่าถึงผลกระทบในช่วงโรคระบาดโควิด-19 รวมไปถึงการปรับตัวในการใช้ชีวิตแบบ “New Normal” ในมุมมองและ ทัศนคติของคนตาบอดด้วย นอกจากนี้ยังมีเหล่าคนดังใจบุญอาทิ พญ.พลอยลดา ธนาไพศาลวรกุล, นุชนาถ ระวีแสงสูรย์, ศศิวิมล ดารา รัตนโรจน์ และ ปิยะมาลา ดาริกาญจน์ มาร่วมงานพร้อมทั้งยังได้มอบถุงยังชีพ และเงินสมทบทุนให้กับสมาคมประชาคมคนตาบอดไทย เพื่อนาไปช่วยเหลือเยียวยาคนตาบอดที่ได้รับผลกระทบจากโรคระบาดโควิด 19 ในครั้งนี้ด้วย

จากนั้น นายพัฒน์ธนชัย สระกวี นายกสมาคมประชาคมคนตาบอดไทย กล่าวว่า โครงการ “สมาคมประชาคมคนตาบอดไทย มอบแสงสว่าง ส่งพลังใจ ช่วยเหลือคนตาบอดสู้ภัยโควิด 19” มีวัตถุประสงค์เพื่อให้คาปรึกษาแนะนาเกี่ยวกับการปฏิบัติตน เพื่อป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 แก่คนตาบอด ผู้ดูแลคนพิการ และครอบครัวของคนตาบอดและเพื่อระดมทุนทั้งเงินและสิ่งของไปช่วยเหลือ เยียวยาคนตาบอดที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (โควิด-19) โครงการฯนี้ ได้ดำเนินการตามนโยบาย “ประชารัฐ” ของรัฐบาล ที่มุ่งเน้นให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมต่อการจัดสวัสดิการสังคม สำหรับผู้มีจิตศรัทธาที่ต้องการร่วมบริจาคสมทบทุนช่วยเหลือคน ตาบอดสู้ภัยโควิด-19 ท่านสามารถบริจาคโดยการโอนเงินผ่าน บัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาเซ็นจูรี่ ประเภทออมทรัพย์ ชื่อบัญชี กองทุน ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดในประเทศไทย หมายเลขบัญชี 481 – 0 – 14002 – 4 หรือบริจาคเป็นสิ่งของด้วยตนเอง หรือจัดส่งทางไปรษณีย์ได้ที่ เลขที่ 63/374 บางใหญ่ซิตี้ ซอย 10/11 หมู่ 6 ต.เสาธงหิน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี11140

 ทั้งน้ีสอบถามรายละเอียดได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 089 994 6656 หรือ สแกนคิวอาร์โค้ดเพื่อรับข้อมูลข่าวสารของสมาคมฯ ผ่านไลน์ แอพพลิเคชั่นได้อีกด้วย

อ่านแล้ว94 times!

แบ่งปันข่าวนี้ ...
แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.