ร้อยเอ็ด….ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดร้อยเอ็ด เก็บเกี่ยวผลผลิตในกิจกรรม “ที่ว่างสร้างอาหาร”

แบ่งปันข่าวนี้ :
แบ่งปันข่าวนี้ ...

ร้อยเอ็ด….ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดร้อยเอ็ด เก็บเกี่ยวผลผลิตในกิจกรรม “ที่ว่างสร้างอาหาร”

    เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2564  ทันตแพทย์หญิงศิริรัตน์ ศิริมาศ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วย นางนิชรา พุทธรังษี นางจินตนา ชัชวาลวงศ์ นางอัจฉรา ราชบุรี รองประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดร้อยเอ็ด นายเธียรชัย พุทธรังษี รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด และสมาชิกชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมกันเก็บเกี่ยวผลผลิตจากการปลูกผักสวนครัว ณ สวนครัว บ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อขับเคลื่อนโครงการ “ที่ว่างสร้างอาหาร” ซึ่งเป็นการต่อยอดนโยบายของ 
   ตามที่ ดร.ปฤถา พรหมเลิศ นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย โครงการครอบครัวมหาดไทย ห่วงใยสิ่งแวดล้อม กิจกรรม “ที่ว่างสร้างอาหาร”ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งได้มอบนโยบายให้ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดดำเนินการตั้งแต่ปี 2561 จนถึงปัจจุบัน กิจกรรม “ที่ว่างสร้างอาหาร” เป็นการรักษาสิ่งแวดล้อมจากการดำเนินการคัดแยกขยะ และนำขยะเศษอาหาร ใบไม้แห้งมาทำเป็นปุ๋ยอินทรีย์ ใช้กับพืชผักที่ปลูกในครัวเรือน อีกทั้ง ยังสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารให้แก่ประชาชน ซึ่งในสถานการณ์ปัจจุบันได้เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชนในวงกว้าง ทำให้ประชาชนมีรายได้ลดลง รายจ่ายเพิ่มขึ้น กิจกรรม “ที่ว่างสร้างอาหาร” นี้ จึงเป็นแนวทางช่วยให้มีอาหารไว้รับประทานเป็นการลดรายจ่าย และหากมีเหลือก็แจกเพื่อนบ้าน และนำไปจำหน่าย เพื่อสร้างรายได้ในระดับครัวเรือน  มิใช่เป็นเพียงแนวทางในการแก้ไขปัญหาในช่วงวิกฤตการณ์นี้เท่านั้น แต่เป็นการสร้างความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นให้สามารถดำรงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน

/////

คมกฤช พวงศรีเคน ข่าว

อ่านแล้ว78 times!

แบ่งปันข่าวนี้ ...
แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.