องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยฯ จับมือ การยางแห่งประเทศไทย ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการส่งเสริมการพัฒนาธุรกิจและงานวิจัย

แบ่งปันข่าวนี้ :
แบ่งปันข่าวนี้ ...

องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยฯ จับมือ การยางแห่งประเทศไทย ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการส่งเสริมการพัฒนาธุรกิจและงานวิจัย

เมื่อวันที่13 มกราคม 2564 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมสถลสถานพิทักษ์ การยางแห่งประเทศไทยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ด้านการส่งเสริมการพัฒนาธุรกิจและงานวิจัย โดยมี นางณพรัตน์ วิชิตชลชัย รองผู้ว่าการด้านธุรกิจ การยางแห่งประเทศไทย นายสมิทธิ ดารากร ณ อยุธยา กรรมการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ รักษาการแทนผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย และผู้บริหารทั้งสองหน่วยงานเข้าร่วมพิธี ทางด้านประเด็นสำคัญการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือของทั้งสองหน่วยงาน ร่วมมือกันด้านการส่งเสริมการพัฒนาธุรกิจและการดำเนินงานด้านวิจัย เพื่อบริการแก่ประชาชน และการส่งเสริมให้มีการใช้ยางพาราภายในประเทศ รวมทั้งส่งเสริมการดำเนินงานตามภารกิจให้เกิดประสิทธิภาพโดยยึดถือประโยชน์ของหน่วยงานทั้งสองเป็นหลัก มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันส่งเสริมการพัฒนาด้านธุรกิจ กระตุ้นให้เกิดการใช้ยางพาราภายในประเทศ โดยร่วมกันส่งเสริมการพัฒนางานวิจัยยางพารา ผลิตภัณฑ์จากยางพาราที่ใช้ในกิจการขององค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และการให้บริการประชาชน การใช้ทรัพยากรและความสามารถดำเนินการตามภารกิจหลักของหน่วยงานทั้งสองให้เกิดประโยชน์สูงสุด และเพื่อร่วมกันสนับสนุนดำเนินโครงการ กิจกรรม เพื่อนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในทางปฏิบัติอย่างเหมาะสมต่อบทบาทภารกิจของหน่วยงานทั้งสองต่อไป
ปัจจุบันองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีสวนสัตว์ในสังกัด 6 แห่ง 1 โครงการ ได้แก่ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว สวนสัตว์เชียงใหม่ สวนสัตว์นครราชสีมา สวนสัตว์สงขลา สวนสัตว์อุบลราชธานี สวนสัตว์ขอนแก่น และ โครงการคชอาณาจักร จังหวัดสุรินทร์

อ่านแล้ว106 times!

แบ่งปันข่าวนี้ ...
แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.