ร้อยเอ็ด…จัดหางานจังหวัด ดำเนินการมาตรการผ่อนผันต่างด้าว 3 สัญชาติอยู่และทำงานไม่ผิดกฎหมาย ขานรับนโยบายรัฐบาล

แบ่งปันข่าวนี้ :
แบ่งปันข่าวนี้ ...
  ร้อยเอ็ด...จัดหางานจังหวัด ดำเนินการมาตรการผ่อนผันต่างด้าว 3 สัญชาติอยู่และทำงานไม่ผิดกฎหมาย ขานรับนโยบายรัฐบาล 
     เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 14 มกราคม 2564 สำนักงานจัดหางานจังหวัดร้อยเอ็ด จัดเวทีให้ความรู้มาตรการผ่อนผันต่างด้าว 3 สัญชาติอยู่และทำงานไม่ผิดกฎหมาย ตาม ครม.มีมติเห็นชอบ ผ่อนผันให้คนต่างด้าว 3 สัญชาติ (กัมพูชา ลาว และเมียนมา) อยู่ในราชอาณาจักรและทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมายเป็นกรณีพิเศษ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019ระลอกใหม่ แก้ปัญหาขาดแคลนแรงงาน และเลี่ยงการนำเข้าแรงงานต่างด้าวจากประเทศเพื่อนบ้าน
    นางอุทัยวรรณ โกตระกูล จัดหางานจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่ ซึ่งพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ทั้งในกลุ่มคนไทยและคนต่างด้าวเป็นจำนวนมาก ทำให้รัฐบาลแสดงความห่วงกังวลเกี่ยวกับแรงงานต่างด้าวที่ไม่ได้ทำงานอย่างถูกต้อง และมีการหลบหนีเนื่องจากเกรงกลัวความผิด จึงควรมีการกำหนดมาตรการตรวจสอบ คัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในกลุ่มแรงงานต่างด้าว เพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดของโรค เพื่อเป็นการเฝ้าระวัง ติดตามควบคุม และป้องกันไม่ให้มีการแพร่ระบาดของโรค จนส่งผลกระทบต่อชีวิต และสุขภาพอนามัยของประชาชนคนไทยและแรงงานต่างด้าว ด้วยการผ่อนผันให้คนต่างด้าว 3 สัญชาติ (กัมพูชา ลาวและเมียนมา) อยู่ในราชอาณาจักรและทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมายเป็นกรณีพิเศษ ได้แก่ คนต่างด้าวที่มีนายจ้าง/สถานประกอบการ ประสงค์จ้างงาน คนต่างด้าว ที่ยังไม่มีนายจ้าง/สถานประกอบการจ้างงาน ผู้ติดตามซึ่งเป็นบุตรของคนต่างด้าวดังกล่าวที่มีอายุไม่เกิน 18 ปี อยู่ในราชอาณาจักรและทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมายเป็นกรณีพิเศษ โดยอาศัยอำนาจตามกฎหมายออกประกาศกระทรวงมหาดไทยและประกาศกระทรวงแรงงาน และคนต่างด้าวทั้ง 3 ประเภทข้างต้น ต้องดำเนินการตามแนวทางที่ประกาศทั้ง 2 ฉบับกำหนด เพื่อให้สามารถอยู่ในราชอาณาจักรและทำงานได้ถึงวันที่ 13 กุมภาพันธ์2566" และขอให้ นายจ้างสถานประกอบการ ดำเนินการตามแนวทางที่กำหนดเพื่อขอใบอนุญาตทำงาน และจัดทำทะเบียนประวัติคน ซึ่งไม่มีสัญชาติไทย ผ่านระบบออนไลน์ https://e-workpermit. doe .go.th
   ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย นายจ้าง เจ้าของสถานประกอบกิจการ และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง จำนวน 100 คน ได้รับความรู้โดยวิทยากร จาก สำนักงานจัดหางานจังหวัดร้อยเอ็ด โรงพยาบาลร้อยเอ็ด ที่ทำการปกครองจังหวัดร้อยเอ็ด และสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด

/////
คมกฤช พวงศรีเคน ข่าว/ภาพ
จิดาภา แก่นนาคำ บก.ข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ด

อ่านแล้ว150 times!

แบ่งปันข่าวนี้ ...
แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.